Search form

Marcos 12:26

26Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, ¿aa chii jnda̱ ñejlaꞌnaⁿꞌyoꞌ libro na seiljeii Moisés yuu na matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoom nioom na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ? Joꞌ joꞌ xcwe naquiiꞌ ntsaachom na cwico tsꞌoomꞌñeeⁿ, teicꞌuaa na matseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom, tso: “Ja cwiluiindyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaꞌ Abraham, Isaac ndoꞌ Jacob.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index