Search form

Marcos 12:33

33Ndoꞌ na nncꞌoom tsꞌaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na xcweeꞌya tsꞌoom, ñequio chaꞌwaa na jndo̱ꞌya tsꞌoom, ñequio chaꞌwaa na jnda ntyjeeⁿ, ndoꞌ ñequio chaꞌwaa najneiⁿ, ndoꞌ mati na nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ jnda ntyjii nqueⁿ, chaꞌtso nmeiⁿꞌ lꞌueti nchiiti quiooꞌ na nlco na mañequiaa tsꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio meiⁿnquia ntꞌomcheⁿ na cwiñeꞌquia nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index