Search form

Marcos 12:38

Matseitiaꞌ Jesús nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés

(Mt. 23:1-36; Lc. 11:37-54; 20:45-47)

38Naquiiꞌ ñꞌoom na tyoꞌmo̱o̱ⁿ, tsoom:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ee joona jeeⁿ cjaaweeꞌ nꞌomna na nncoꞌnomna na cweeꞌna liaa jnda na teiꞌncoo ndoꞌ na nntaⁿ nnꞌaⁿ lueena na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye joona ñequio na jndooꞌcheⁿ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index