Search form

Marcos 13

Matso Jesús na nntyuiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mt. 24:1-2; Lc. 21:5-6)

1Xjeⁿ na jaacaluiꞌ Jesús na waa watsꞌom tꞌmaⁿ seineiⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿñê, tso nnoom:

—Maestro, cantyꞌiaꞌ, jeeⁿ tjacanjoomꞌ tsꞌiaaⁿ na tuii ñꞌeⁿ ljo̱ꞌmeiⁿꞌ ndoꞌ jeeⁿ neiⁿncooꞌ lꞌaameiⁿꞌ.

2Tsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Mayuuꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ lꞌaa na mantyꞌiaꞌ. Sa̱a̱ queⁿꞌ cwenta, ljo̱ꞌmeiⁿꞌ xocaljooꞌtyeⁿnaꞌ nacjoo ncꞌiaanaꞌ. Maxjeⁿ nntyuiiꞌñꞌeⁿnaꞌ.

ꞌNaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na manndyooꞌ na nntycwii

(Mt. 24:3-28; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Tyꞌena ta na jndyu Olivos ndyeyu yuu na meintyjeeꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Joꞌ joꞌ tjacjoo Jesús. Ndoꞌ Pedro ñꞌeⁿ Jacobo, ñꞌeⁿ Juan ñꞌeⁿ Andrés tyꞌentyjaaꞌna jom cha nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿna ñꞌeⁿñê na ñenquieena. Taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

4—Catsuꞌ nda̱a̱yâ, ¿cwaaⁿ nncueꞌntyjo̱ na nluii nmeiⁿꞌ? Ndoꞌ ¿cwaaⁿ ꞌnaaⁿ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na manndyooꞌ nluii nmeiⁿꞌ?

5Quia joꞌ to̱ꞌ Jesús tyotseineiiⁿ nda̱a̱na:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na meiⁿcwii tsꞌaⁿ tinquiuꞌnnꞌaⁿ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ. 6Ee nleitquiooꞌndye nnꞌaⁿ cwii cwii ntyja na nlaꞌcajndyundyena xueya ee nluena na joona cwiluiindyena Cristo. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ nñeꞌquioꞌnnꞌaⁿna na ljoꞌ nlꞌana.

7’Nntyꞌiaꞌyoꞌ na nndyocwjeꞌcañoom ntiaꞌ ndoꞌ nleicꞌuaa ñꞌoom na cwiluii ntiaꞌ cwiicheⁿ ntyja, sa̱a̱ tiñeꞌquiandyoꞌ na nlacatyuendyoꞌ, ee maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nmeiⁿꞌ nncwinomjndyee. Sa̱a̱ tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntycwiiñꞌeⁿ. 8Nlaꞌwendye nnꞌaⁿ cwii ndyuaa nacjoo nnꞌaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndoꞌ cwii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ nntseiweñe nacjooꞌ cwiicheⁿ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ. Jndye joo nntsꞌeii ndoꞌ nncꞌoom jndoꞌ tꞌmaⁿ ndoꞌ tꞌmaⁿ nntseiñꞌeeⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ chaꞌtso nawiꞌmeiⁿꞌ cweꞌ weꞌyandyo laꞌxmaⁿnaꞌ. Quia nnquioo ntꞌomcheⁿ nawiꞌ na jaaꞌti.

9’Sa̱a̱ ꞌo cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nñeꞌquia cwenta ꞌo luee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ lanꞌom ndoꞌ joona nntsa̱ꞌntjomna na catjaaꞌ nnꞌaⁿ ꞌo naquiiꞌ lanꞌom. Mati nlꞌa nnꞌaⁿ na jndeiꞌnaꞌ nncwintyjeꞌjnaⁿꞌyoꞌ jo nda̱a̱ gobiernom ñequio jo nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom ncꞌe na laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ndoꞌ na luaaꞌ nntjomꞌyoꞌ, nñequiaanaꞌ na ꞌo nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ ñꞌoom naya ꞌnaⁿya nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. 10Ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntsuu tsjoomnancue nñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom cantyja na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na chaꞌwaa tsjoomnancue. 11Ndoꞌ quia na nntꞌuena ꞌo na nñeꞌquiana cwenta ꞌo, tincꞌomꞌyoꞌ ñomtiuu cwaaⁿ ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ nda̱a̱ naⁿmanꞌiaaⁿ. Ee xjeⁿꞌñeeⁿ mꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwaaⁿ ñꞌoom na nntꞌo̱ꞌyoꞌ. Ee nchii nlaneiⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na nquiuꞌ ncjoꞌyoꞌ sa̱a̱ nquii Espíritu Santo nntsꞌaaⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ljoꞌ ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ. 12Maxio tsꞌaⁿ nñequiaa cwenta jom na cueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ majoꞌti nntsꞌaa tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ ntseinaaⁿ. Ndoꞌ nda nnꞌaⁿ nlaꞌwendyena nacjoo lotyena, londyeena, nlꞌueendyena chiuu nncwje naⁿꞌñeeⁿ. 13Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nlaꞌjndoona ꞌo ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na tyeⁿ cwiljooꞌñe ñꞌeⁿndyo̱ hasta na macanda̱, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê.

14’ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseiꞌno̱ⁿꞌ ljoꞌ ñecatsonaꞌ. Juu profeta Daniel, seiljeiⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ tiaaꞌ na nntseityuiiꞌ chaꞌtso. Quia na nntyꞌiaꞌyoꞌ na jnda̱ mameintyjeeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ yuu na meiⁿchjoo ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na nncꞌoom, quia joꞌ ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsꞌo̱ndaa Judea catsaaleiꞌnomꞌyoꞌ quiiꞌ ntsjo̱. 15Ndoꞌ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ, tsꞌaⁿ na ljo nacjooꞌ waaꞌ yuu na su, ticandyocueeⁿ na nncjaaqueⁿꞌeⁿ na nncwjeeⁿꞌeⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Catseityuaaⁿꞌaⁿ, caleiꞌnoom. 16Ndoꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jo jnda̱a̱ na machꞌee tsꞌiaaⁿ tyuaaꞌ, ticjaalcweeⁿꞌeⁿ na nncjaacachoom liaⁿꞌaⁿ. 17Juu xjeⁿꞌñeeⁿ jeeⁿ wiꞌ nntjoom yolcu na ndeiindye ñequio joo yolcu na ꞌndaandye nda. 18Cataⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nchii xcwe ncuee na teiⁿ na nlcaⁿnaꞌ na caleiꞌnomꞌyoꞌ nawiꞌñeeⁿ. 19Ee quia ljoꞌcheⁿ nnquioo cwii nawiꞌ na tꞌmaⁿticheⁿ na meiⁿjom ndiiꞌ tyootjoom nnꞌaⁿ cantyjati na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoomnancue hasta jeꞌ. Ndoꞌ xuee na cwiwjaatinaꞌ meiⁿ tajom cwinluiinndaꞌ cwiicheⁿ nawiꞌ chaꞌna juunaꞌ. 20Xeⁿ nchii nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom tqueeⁿ na tijndyeti xuee nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ, meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocaluiꞌnꞌmaaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na wiꞌ tsꞌoom joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ, joꞌ chii nntsꞌaaⁿ na tijndyeti xuee nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ.

21’Ndoꞌ xeⁿ quia ljoꞌ nntso cwii tsꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ: “Cantyꞌiaꞌyoꞌ, ljoo mꞌaaⁿ Cristo”, oo nntso: “Cantyꞌiaꞌyoꞌ, laaꞌñeⁿ mꞌaaⁿ”, ticalayuꞌyoꞌ. 22Ee maxjeⁿ nlquieꞌcañom profetas na tiyuuꞌ ñꞌoom cwiñequia ñequio nnꞌaⁿ na nlue na joona cwiluiindyena Cristo. Nlꞌana jndye nnom ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ ñequio tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na nncjaaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ hasta nquiee nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ nñequioꞌnnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ joona xeⁿ na nnda̱a̱ nlꞌana. Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tixonquiaaⁿ na nnda̱a̱ nlꞌana. 23Chaꞌtso nmeiⁿꞌ jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii cha calꞌaꞌyoꞌ cwenta.

Luaa nncuaa quia na nndyonndaꞌ Jesús

(Mt. 24:29-35, 42-44; Lc. 21:25-36)

24’Ncuee quia na jnda̱ teinom nawiꞌ tꞌmaⁿꞌñeeⁿ, quia joꞌ nleijaaⁿñe ñeꞌquioomꞌ, ndoꞌ taxocwixueeñe chiꞌ. 25Nntquiaandye cancjuu. Ndoꞌ chaꞌtso najnda̱ na matseixmaⁿ tsjo̱ꞌluee nntyuiiꞌ. 26Quia ljoꞌcheⁿ nntyꞌiaa nnꞌaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na macwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa tsjoomnancue. Nndyo̱o̱ naquiiꞌ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ nacaxuee na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja. 27Njño̱o̱ⁿya ángeles ꞌnaⁿya na cꞌoona cwii cwii ntyjaaꞌ tsjoomnancue ndoꞌ mati ndiocheⁿ cañoomꞌluee na nlaꞌtjomna nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌndyo̱ cwentaya.

28’Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoom higuera. Quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwinteiꞌ lꞌo̱naꞌ ndoꞌ cwicandeiꞌ tscoꞌndaa juunaꞌ, quia joꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jaawindyooꞌ ncueesuaꞌ. 29Majoꞌti quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwiluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, quia joꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jnda̱ teitsio̱o̱ꞌ mꞌaaⁿnaꞌ. Mawaa mawaa xjeⁿ nncwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa. 30Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ na xocwjeñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ. 31Tsjo̱ꞌluee ñꞌeⁿ tsjoomnancue nntycwiiñꞌeⁿnaꞌ sa̱a̱ ñꞌoom ꞌnaⁿya maxjeⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ.

32’Sa̱a̱ meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticaljeii cwaaⁿ xuee ndoꞌ ꞌñeeⁿ xjeⁿ na nluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ. Meiⁿ ángeles na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ticaliuna, meiⁿ ja na cwiluiindyo̱ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticaljeiiya cwaaⁿ. Macanda̱ ñenquiicheⁿ Tsotya̱ya ntyjeeⁿ.

33’Joꞌ chii cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta. Ndoꞌ calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee ticaliuꞌyoꞌ cwaaⁿ nncueꞌntyjo̱ tiempoꞌñeeⁿ. 34Nmeiⁿꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna machꞌee cwii tsꞌaⁿ na wjaa cwii ndyuaa na tquia. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnaaⁿ waⁿꞌaⁿ, nntyꞌioom tsꞌiaaⁿ mosoomꞌm, cwii cwii nnom tsꞌiaaⁿ na cwii cwiindyena. Ndoꞌ nntsa̱ꞌntjoom tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta ꞌndyootsꞌa na ñeꞌquiiꞌcheⁿ catsꞌaa cwenta. 35Malaaꞌtiꞌ matseijomnaꞌ ꞌo ee na ticaliuꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ xjeⁿ na nncwjeeꞌ nquii na matsa̱ꞌntjom ꞌo. ¿Aa nncwjeeⁿꞌeⁿ natmaaⁿ, oo aa nateijaaⁿ? ¿Aa nncwjeeⁿꞌeⁿ xcwe tsjom, oo aa na jaancoo? Joꞌ chii cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ. 36Ee ticatsonaꞌ na matsꞌia joꞌ nncwjeeⁿꞌeⁿ ndoꞌ nljeiiⁿ ꞌo chaꞌcwijom na cwindaꞌyoꞌ. 37Ñꞌoom na jnda̱ tsjo̱o̱ luaaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ, juunaꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ, ñeꞌquiiꞌcheⁿ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index