Search form

Marcos 13:14

14’ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseiꞌno̱ⁿꞌ ljoꞌ ñecatsonaꞌ. Juu profeta Daniel, seiljeiⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ tiaaꞌ na nntseityuiiꞌ chaꞌtso. Quia na nntyꞌiaꞌyoꞌ na jnda̱ mameintyjeeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ yuu na meiⁿchjoo ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na nncꞌoom, quia joꞌ ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsꞌo̱ndaa Judea catsaaleiꞌnomꞌyoꞌ quiiꞌ ntsjo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index