Search form

Marcos 13:9

9’Sa̱a̱ ꞌo cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nñeꞌquia cwenta ꞌo luee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ lanꞌom ndoꞌ joona nntsa̱ꞌntjomna na catjaaꞌ nnꞌaⁿ ꞌo naquiiꞌ lanꞌom. Mati nlꞌa nnꞌaⁿ na jndeiꞌnaꞌ nncwintyjeꞌjnaⁿꞌyoꞌ jo nda̱a̱ gobiernom ñequio jo nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom ncꞌe na laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ndoꞌ na luaaꞌ nntjomꞌyoꞌ, nñequiaanaꞌ na ꞌo nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ ñꞌoom naya ꞌnaⁿya nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index