Search form

Marcos 14

Cwiꞌmaⁿna na nntꞌuena Jesús

(Mt. 26:1-5; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)

1We xuee cwii tjo̱o̱ na nncueeꞌ xuee pascua ñequio xuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ ntyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, tyolꞌueendyena chiuu nlꞌayoona na nñeꞌquioꞌnnꞌaⁿna Jesús cha nntꞌuena jom, ndoꞌ na nlaꞌcueeꞌna jom. 2Jlaꞌtiuuna, jluena nda̱a̱ ntyjeena:

—Sa̱a̱ ticatꞌua̱a̱ya jom xcwe ncuee, tintsꞌaanaꞌ na nlaꞌwendye nnꞌaⁿ nacjooya.

Tuꞌnquio María ncheⁿꞌ nacjooꞌ Jesús

(Mt. 26:6-13; Jn. 12:1-8)

3Tyomꞌaaⁿ Jesús tsjoom Betania, waaꞌ Simón, tsꞌaⁿ na ñechuu tycu lepra. Yocheⁿ na meindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa, tueꞌcañoom cwii yuscu na maleiꞌñꞌoom cwii tsioo na tuii ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌ canchiiꞌ na jndyu alabastro. Ñjom ncheⁿꞌ na jndyu nardo na jeeⁿ cachi, ndoꞌ jeeⁿ jndanaꞌ. Tyjeeⁿ yuu na ta̱ꞌtyeⁿ tsiooꞌñeeⁿ, chii tuꞌnquioom ncheⁿꞌñeeⁿ xqueⁿ Jesús. 4Ntꞌom nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ jlaꞌliooꞌndyena nacjooꞌ yuscuꞌñeeⁿ. Jluena nda̱a̱ ntyjeena:

—Jeeⁿ ndyaꞌ cweꞌchi ncheⁿꞌ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na seicatsoom. 5Yati xeⁿ teilꞌuanaꞌ ee nncwinom ndyee siaⁿnto denarios nncwjiꞌnaꞌ. Sꞌomꞌñeeⁿ nnluii naya ndyeñeeⁿꞌ.

Jnaaⁿꞌ luaaꞌ na tyolaꞌwjeena yuscuꞌñeeⁿ.

6Sa̱a̱ tso Jesús:

—Caꞌndyeꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. ¿Chiuu na cwilaꞌliooꞌndyoꞌ ñꞌeⁿñê? Ee jeeⁿ tjacañjoomꞌ nayawaaꞌ na sꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱. 7Ee ja nchii ñequiiꞌcheⁿ nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. Sa̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaⁿna quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ quia na ñeꞌcalꞌaꞌyoꞌ naya joona, wanaaⁿ. 8Yuscumꞌaaⁿꞌ sꞌaaⁿ cwanti na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ. Jom tuꞌnquioom ncheⁿꞌ nacjoya cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntꞌiuu nnꞌaⁿ ja. 9Na mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿyuucheⁿ na nñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom chaꞌwaa tsjoomnancue na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, maxjeⁿ nlaꞌneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na sꞌaa yuscumꞌaaⁿꞌ cha ticatsuu ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Judas mañequiaaⁿ cwenta Jesús luee ntyee

(Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6)

10Jnda̱ tuii na luaaꞌ, quia joꞌ Judas Iscariote, cwindye nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye, tjaaⁿ na mꞌaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye na nntseijndaaꞌñê ñequio joona na nñequiaaⁿ cwenta Jesús lueena. 11Jnda̱ na jndye naⁿꞌñeeⁿ na ljoꞌ nntsꞌaaⁿ tquiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿna. Tꞌmaⁿna na nñeꞌquiana sꞌom nnoom. Quia joꞌ Judas tyolꞌueeꞌñetyeeⁿ chiuu ya nntsꞌaaⁿ na nñequiaaⁿ cwenta Jesús lueena.

Seijndaaꞌñe Jesús na nncuaa Cena

(Mt. 26:17-29; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)

12Quia joꞌ xuee na cwiwityeⁿ ncuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ judíos tyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ, mañejuu xuee na cwilaꞌcwjeena canmaⁿ nchꞌu, nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Yuu lꞌue tsꞌomꞌ na nntsaalajndaaꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee pascua, na nleiñꞌoomꞌ na nlquiꞌ catsmaⁿ chjoo?

13Ndoꞌ jñoom we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê cwii lꞌaa. Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌquieꞌyoꞌ quiiꞌ tsjoom. Joꞌ joꞌ nliuꞌyoꞌ cwii tsaⁿsꞌa na maleiñꞌoom cwii tsjoo ndaatioo. Catsaantyjo̱ꞌyoꞌ naxeeⁿꞌeⁿ. 14Yuu na nncjaaqueⁿꞌeⁿ canduꞌyoꞌ nnom tsꞌaⁿ na waaꞌ: “Luaa matso nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom jaa: ¿yuu waa cuarto na nlcwaaꞌa na nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ xuee pascua ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyo̱?” 15Juu tsaⁿꞌñeeⁿ mꞌmo̱o̱ⁿ cwii cuarto tꞌmaⁿ wꞌaa nandye teicantyjooꞌ. Maniom canda̱a̱ꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ na nncuaa xuee. Joꞌ calajndaaꞌndyoꞌ nantquie na nlcwaaꞌa ñꞌeⁿndyoꞌ.

16Ndoꞌ tyꞌe we naⁿꞌñeeⁿ. Quia na tquiena tsjoomꞌñeeⁿ jliuna chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tsoom nda̱a̱na. Joꞌ joꞌ jlaꞌjndaaꞌndyena nantquie na nlcwaꞌna na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena xuee pascua.

17Cweꞌ tmaaⁿya, xjeⁿ na tyjeꞌcañoom Jesús ñequio nnꞌaⁿ canchooꞌwe na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. 18Yocheⁿ na meindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa na cwicwaꞌna, tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, cwiindyoꞌ ꞌo na macwaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nñequiaa cwenta ja luee nnꞌaⁿ.

19Ñꞌoomwaaꞌ jeeⁿ ndyaꞌ seichjooꞌnaꞌ nꞌomna. To̱ꞌna cwii ndoꞌ cwiindyena taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Aa ndyaꞌ nntsꞌaanaꞌ na ja?

20Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Cwii ꞌo na canchooꞌwendyoꞌ, cwii tsꞌaⁿ na cwinchjeendyô̱ tyooꞌ ñꞌeⁿñe tsꞌom xio jom nñequiaaⁿ cwenta ja. 21Ee na mayuuꞌcheⁿ, ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, maxjeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ ja na nncꞌio̱ chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ jeeⁿ ntyꞌiaaꞌñe tsꞌaⁿ na mañequiaa cwenta ja, yaticheⁿ xeⁿ tîcaluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ.

22Yocheⁿ na cwicwaꞌna, toꞌñom Jesús tyooꞌ, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ joꞌ tyjeeⁿ juunaꞌ, tquiaaⁿ nda̱a̱na. Tsoom:

—Catoꞌñoomꞌyoꞌ, cwaꞌyoꞌ tyooꞌwaa, ee cwiluiiñenaꞌ seiiꞌa.

23Mati toꞌñoom cwii waso na ñjom ndaa winom. Jnda̱ na tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ tquiaaⁿ juunaꞌ nda̱a̱na, chaꞌtsondyena ta̱na. 24Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Ndaa winomwaa cwiluiiñenaꞌ nioomꞌa na nnquioo na nncwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ jndyendye nnꞌaⁿ. Ñꞌeⁿ juunaꞌ maqua̱ⁿtya̱ⁿya ñꞌoom xco. 25Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ na mayuuꞌcheⁿ taxocꞌuanndaꞌa winom hasta juu xuee na nncꞌuaxco̱ juunaꞌ quia na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Jesús matseicañeeⁿ na nncwjiꞌñe Pedro

(Mt. 26:30-35; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)

26Ndoꞌ jnda̱ na tana luantsa, jluiꞌna joꞌ joꞌ. Tyꞌena ta Olivos. 27Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Tsjom jeꞌ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo nntjeiꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Ee ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom matsonaꞌ: “Nntseicua̱ꞌa tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta canmaⁿ, ndoꞌ canmaⁿ ntsmeiiⁿꞌeⁿ nntꞌoomꞌndyeyoꞌ.”

28Sa̱a̱ tso Jesús:

—Ndoꞌ ja quia jnda̱ na mawando̱ꞌxco̱ nncjo̱jndya̱a̱ tsꞌo̱ndaa Galilea, xeⁿ jnda̱ nntsaantyjo̱ꞌyoꞌ.

29Quia joꞌ tso Pedro nnoom:

—Meiiⁿ chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ nntjeiiꞌndyena ñꞌeⁿndyuꞌ, sa̱a̱ ja tijoom cwjiꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ.

30Tꞌo̱ Jesús, tsoom nnom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌ matsjo̱o̱ njomꞌ, tsjom jeꞌ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnda̱a̱ꞌ we ndiiꞌ na matseixuaa caxtijndyo, sa̱a̱ ꞌu xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ ndyee ndiiꞌ jnda̱ tjeiꞌndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

31Sa̱a̱ Pedro yacheⁿ jndeiiꞌ ñꞌoom tꞌo̱o̱ⁿ:

—Meiiⁿ cꞌio̱ ñꞌeⁿndyuꞌ, sa̱a̱ tijoom cwjiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaⁿꞌ.

Ndoꞌ chaꞌtso ncꞌiaaⁿꞌaⁿ majoꞌti jluena.

Getsemaní matseineiⁿ Jesús nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mt. 26:36-46; Lc. 22:39-46)

32Quia joꞌ tquiena cwii joo na jndyu Getsemaní. Tsoom nda̱a̱na:

—Cwindyuaandyoꞌ ñjaaⁿñe yocheⁿ na jo̱ luaaꞌ na nntseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

33Joꞌ chii tjatyeeⁿ, tjañꞌoom Pedro ñꞌeⁿ Jacobo ñꞌeⁿ Juan. Ndoꞌ jnaⁿnaꞌ na tꞌmaⁿ matseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ ndoꞌ jeeⁿ matseichjooꞌnaꞌ tsꞌoom. 34Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Jeeⁿ matseichjooꞌnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ hasta jom ndyoweꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. Caljooꞌndyoꞌ ljooñe. Cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, nchii cwindaꞌyoꞌ.

35Quia joꞌ tjatjatyeeⁿcheⁿ, tjacwanquioom nomtyuaa. Tyocaaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom xeⁿ wanaaⁿ tintjoom nawiꞌ na meiⁿndooꞌnaꞌ jom juu xjeⁿꞌñeeⁿ. 36Tsoom:

—Tsotya̱ya, ꞌu chaꞌtso nnda̱a̱ nntsaꞌ. Catseicandyaandyuꞌ ja na ticwino̱o̱ⁿya nawiꞌwaa. Sa̱a̱ catsaꞌ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ nncuꞌ nchii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ ja.

37Quia joꞌ jndyolcweꞌ Jesús na mꞌaⁿ ndyee naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ljeiiⁿ na cwindana. Tsoom nnom Pedro:

—Aa ndiꞌ Simón, ¿aa waꞌtsuꞌ? ¿Aa maxjeⁿ tîcanda̱a̱ nntsaꞌ na ticatsuꞌ meiⁿ ñeꞌcwii hora? 38Ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticjaachuunaꞌ ꞌo quia na ñeꞌcatsꞌaanaꞌ xjeⁿ ꞌo. Jeeⁿ mꞌaaⁿcꞌeeꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na nntsꞌaa yuu na ya, sa̱a̱ ncꞌe na tsꞌaⁿ tseixmaⁿ, tileicanaaⁿñe na nntsꞌaa na ljoꞌ.

39Jnda̱ joꞌ cwiicheⁿ ndiiꞌ tjannaaⁿꞌaⁿ. Mañejooti ñꞌoom seineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 40Quia na jndyolcweꞌnnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿna, majoꞌti ljeiiⁿ na cwindana, ee jeeⁿ tyeⁿ waa na maleichuu tsaⁿtsjom joona. Ndoꞌ meiⁿ cweꞌ ticaliuna ljoꞌ nluena nnoom. 41Tjannaaⁿꞌaⁿ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ quia tyjeeⁿꞌeⁿ na jnda̱ ndyee ndiiꞌ na mꞌaⁿna, tsoom nda̱a̱na:

—Cwa ndicwaⁿ cwindaꞌyoꞌ na cwitaꞌjndyeeꞌyoꞌ. Maleiꞌtyeⁿ. Jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ ꞌnaⁿya. Jeꞌ manntꞌue nnꞌaⁿ na wiꞌndye ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 42Quicantyjaꞌyoꞌ. Cjaaya. Luaaꞌ mandyocwjeeꞌcañoom juu tsꞌaⁿ na tjacatio cwenta ja luee nnꞌaⁿ.

Tꞌuena Jesús

(Mt. 26:47-56; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)

43Ndicwaⁿ matseineiⁿ Jesús ndoꞌ tyjeeꞌcañoom Judas, cwii joo nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye. Ñꞌeeⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿñê na cwileiꞌcho ncjo espadas ñequio nꞌoom nchꞌio. Naⁿꞌñeeⁿ nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom. 44Ndoꞌ Judas, tsꞌaⁿ na tquiaa cwenta jom luee naⁿꞌñeeⁿ, jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ ꞌnaaⁿ nda̱a̱na chiuu nntsꞌaaⁿ. Tsoom:

—Juu tsꞌaⁿ na nncꞌua ntsmaⁿꞌ, majom joꞌ. Tyeⁿ catꞌueꞌyoꞌ jom ndoꞌ tsaañꞌomꞌyoꞌ jom. Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na ticalacanomꞌyoꞌ jom.

45Ndoꞌ quia tquieꞌcañomna Jesús, mantyja seicandyooꞌñê, tsoom nnom Jesús:

—Xmaⁿndyuꞌ Maestro.

Ndoꞌ tꞌom ntsmaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 46Quia joꞌ jlaꞌcjaa lueena Jesús. Tyeⁿ tꞌuena jom.

47Cwii tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿ Jesús na meintyjeeꞌ joꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ xjo espada ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tioom juunaꞌ mosooꞌ nquii tyee na cwiluiitquieñe. Jno̱ⁿ tsuaꞌqui. 48Ndoꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Jndaꞌjom tquioꞌcatꞌueꞌyoꞌ ja chaꞌcwijom tquioꞌyoꞌ nacjooꞌ cwii tsaⁿcanchꞌue na choꞌyoꞌ ncjo espadas ñꞌeⁿ nꞌoom nchꞌio. 49ꞌIo ndii ꞌio ñetꞌo̱o̱ⁿya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na ñetꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ sa̱a̱ tîcatꞌueꞌyoꞌ ja. Ñecuaa ee cwiluii na luaaꞌ cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na waa.

50Quia joꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús, jleiꞌnomna, ꞌndyena jom na ñenqueⁿ.

Cwii tsaⁿsꞌandyua na jleinom

51Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌandyua na tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús. Macanda̱ chuꞌtyjooñê cwii sábana. Mati jom tꞌue naⁿꞌñeeⁿ. 52Sa̱a̱ jom jeꞌ jluiiꞌñê naquiiꞌ sábana ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ꞌñeeⁿ juunaꞌ, jleiꞌnoom na ñecaseiꞌñê.

ꞌOoqueⁿna Jesús luee naⁿmanꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos

(Mt. 26:57-68; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)

53Quia joꞌ tyꞌeñꞌomna Jesús jo nnom nquii tyee na cwiluiitquieñe nda̱a̱ ntyjentyeeñe. Joꞌ joꞌ tjomndye chaꞌtsondye ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 54Ndoꞌ Pedro tquiacheⁿ tquia tjantyjo̱o̱ⁿ. Macanda̱ tueeꞌtyeeⁿ tachꞌeeⁿꞌ waaꞌ tyee na cwiluiitquieñe. Joꞌ joꞌ tjacjom nacañoom nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom watsꞌom tꞌmaⁿ. Tyotseiwiñê ꞌndyoo chom.

55Quia joꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio chaꞌtsondye naⁿmanꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos tyolꞌueena nnꞌaⁿ na calue ñꞌoom cantu nacjooꞌ Jesús cha nnda̱a̱ nleijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ. Sa̱a̱ tileicaliuna. 56Ee majndye nnꞌaⁿ tyꞌenquia ñꞌoom na cweꞌ cantu sa̱a̱ tiñecwii ñꞌoom tquiana joꞌ chii ticaluiꞌyuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ nacjoomꞌm. 57Jnda̱ joꞌ teiꞌcantyja ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na tquia cwiicheⁿ ñꞌoom na tiyuuꞌ nacjoomꞌm, jluena:

58—Jâ jndya̱a̱yâ na tso tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na jom nntseityueeⁿꞌeⁿ watsꞌom tꞌmaⁿwaa na lꞌa nnꞌaⁿ, ndoꞌ ñendyee xuee nntsꞌaaxcoom cwiicheⁿ na nchii nnꞌaⁿ nlꞌa.

59Sa̱a̱ meiiⁿ jluena ñꞌoomwaaꞌ, maxjeⁿ ticatjoomꞌ ñꞌoom.

60Quia joꞌ teintyjeeꞌ nquii tyee na cwiluiitquieñe xcwe quiiꞌ ntaaⁿna, taxꞌeeⁿ ꞌndyoo Jesús, tsoom:

—¿Aa maxjeⁿ meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱ꞌ? ¿Chiuu waayuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwitueeꞌna nacjoꞌ?

61Sa̱a̱ Jesús ñemaaⁿꞌcheeⁿ mꞌaaⁿ. Meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱o̱ⁿ. Quia joꞌ juu tyee na cwiluiitquieñe taxꞌeeñennaaⁿꞌaⁿ, tsoom:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ Cristo, Jnda nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱?

62Tꞌo̱ Jesús, tsoom:

—Mayuuꞌ na joꞌ ja. Ndoꞌ nntyꞌiaꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nncwaꞌcatya̱ⁿ ntyjaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya na jom matseixmaⁿñꞌeeⁿ chaꞌtso nnom najnda̱ na nndyo̱cua̱ya, na nnaaⁿ cañoomꞌluee ñequio nchquiu.

63Quia joꞌ juu tyee na cwiluiitquieñe jndiiꞌñê tscaꞌnnoom na lioomꞌm, tsoom:

—¿Aa cwimacaⁿtinaꞌ ꞌñeeⁿ nñequiotjeiꞌyuuꞌndyeti jnaaⁿꞌaⁿ? 64ꞌO macwindyeꞌyoꞌ ñꞌoom ntjeiⁿ na matseineiiⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. ¿Chiuu cwilatiuuꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê?

Ndoꞌ chaꞌtsondyena ñeꞌcwii jlaꞌjomndyena na waa jnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tseixmaaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ.

65Cwantindyena to̱ꞌna na tyojñomna ndaajnaⁿꞌ jom. Jlaꞌcata̱ꞌna nnoom, tyotmeiiⁿꞌna ndaꞌ jom, jluena:

—Cjaaweeꞌ ꞌndyoꞌ ꞌñeeⁿ tquiaa ꞌu.

Mati nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom tyoñeꞌquiana ndaꞌ watmeiiⁿ nnoom.

Macwjiꞌñe Pedro cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mt. 26:69-75; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-29)

66Yocheⁿ na mꞌaaⁿ Pedro jo nacje, tachꞌeⁿ wꞌaaꞌñeeⁿ, tjantyjaaꞌ cwii yuscu jom na mandiꞌntjom nnom tyee na cwiluiitquieñe. 67Quia na ljeiiⁿ Pedro na matseiwiñe ꞌndyoo chom, quiee tyontyꞌiaaⁿꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—ꞌU mati ñeñꞌeⁿꞌ ñꞌeⁿ Jesús, tsꞌaⁿ tsjoom Nazaret.

68Sa̱a̱ tjeiꞌñe Pedro, tsoom:

—Ja ticwajnaⁿꞌa tsaⁿꞌñeeⁿ. Meiⁿchjoo ticaljeiiya ñꞌoom na matsuꞌ luaaꞌ.

Jnda̱ joꞌ teiño̱o̱ⁿ nacañoom nnꞌaⁿ, tjaaⁿ yuu waa ꞌndyootsꞌatiom. Xjeⁿꞌñeeⁿ mana seixuaa caxtijndyo. 69Ndoꞌ majuu yuscu na mandiꞌntjom, cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ ntyꞌiaaꞌnnaaⁿꞌaⁿ Pedro. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tsonnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ maxjeⁿ cwiindye joona jom.

70Ndoꞌ Pedro tjeiꞌñennaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ tiyocheⁿ majluenndaꞌ nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ nnoom:

—Mayuuꞌcheⁿ cwiluiindyuꞌ cwii joona. Tsꞌaⁿ Galilea ꞌu ee ljoꞌyu ñꞌoom na matseiꞌneiⁿꞌ chaꞌna cwilaꞌneiⁿ joona.

71Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tjuꞌ cheⁿnqueⁿ ñꞌomwiꞌ nacjoomꞌm, ndoꞌ tsoom na ntyjiicheⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mayomꞌm. Tsoom:

—Meiⁿchjoo ticwajnaⁿꞌa tsꞌaⁿ na cwinduꞌyoꞌ luaaꞌ.

72Ndoꞌ mañoomꞌ seixuaa caxtijndyo na jnda̱ we ndiiꞌ. Quia joꞌ tjañjoomꞌ tsꞌom Pedro ñꞌoom na tso Jesús nnoom: “Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo we ndiiꞌ, sa̱a̱ ꞌu jeꞌ jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya.” Ndoꞌ quia tjañjoomꞌ tsꞌoom ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ ndyaꞌ tyotyꞌioom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index