Search form

Marcos 14:1

Cwiꞌmaⁿna na nntꞌuena Jesús

(Mt. 26:1-5; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)

1We xuee cwii tjo̱o̱ na nncueeꞌ xuee pascua ñequio xuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ ntyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, tyolꞌueendyena chiuu nlꞌayoona na nñeꞌquioꞌnnꞌaⁿna Jesús cha nntꞌuena jom, ndoꞌ na nlaꞌcueeꞌna jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index