Search form

Marcos 14:12

Seijndaaꞌñe Jesús na nncuaa Cena

(Mt. 26:17-29; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)

12Quia joꞌ xuee na cwiwityeⁿ ncuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ judíos tyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ, mañejuu xuee na cwilaꞌcwjeena canmaⁿ nchꞌu, nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Yuu lꞌue tsꞌomꞌ na nntsaalajndaaꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee pascua, na nleiñꞌoomꞌ na nlquiꞌ catsmaⁿ chjoo?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index