Search form

Marcos 14:41

41Tjannaaⁿꞌaⁿ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ quia tyjeeⁿꞌeⁿ na jnda̱ ndyee ndiiꞌ na mꞌaⁿna, tsoom nda̱a̱na:

—Cwa ndicwaⁿ cwindaꞌyoꞌ na cwitaꞌjndyeeꞌyoꞌ. Maleiꞌtyeⁿ. Jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ ꞌnaⁿya. Jeꞌ manntꞌue nnꞌaⁿ na wiꞌndye ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index