Search form

Marcos 14:72

72Ndoꞌ mañoomꞌ seixuaa caxtijndyo na jnda̱ we ndiiꞌ. Quia joꞌ tjañjoomꞌ tsꞌom Pedro ñꞌoom na tso Jesús nnoom: “Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo we ndiiꞌ, sa̱a̱ ꞌu jeꞌ jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya.” Ndoꞌ quia tjañjoomꞌ tsꞌoom ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ ndyaꞌ tyotyꞌioom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index