Search form

Marcos 15

ꞌOoñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ Pilato

(Mt. 27:1-2, 11-14; Lc. 23:1-5; Jn. 18:28-38)

1Ndoꞌ na jaawixuee ntyee na cwiluiitquiendye tjomndyena ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio chaꞌtso naⁿmanꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos. Jlaꞌjndaaꞌndyena. Jnda̱ joꞌ jlaꞌtyeⁿna Jesús, tyꞌeñꞌomna jom. Tyꞌecatioona cwenta jom lꞌo̱ Pilato. 2Ndyeyu taxꞌee Pilato nnoom, tso:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos?

Ndoꞌ tꞌo̱o̱ⁿ:

—Majoꞌndyo chaꞌxjeⁿ na matsuꞌ.

3Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye jndye jnaaⁿꞌaⁿ tquiana. 4Quia joꞌ taxꞌeenndaꞌ Pilato nnoom, tso:

—¿Aa maxjeⁿ meiⁿcwii ñꞌoom xocꞌo̱ꞌ? Queⁿꞌ cwenta na jndye jnaⁿꞌ cwiluena nacjoꞌ.

5Sa̱a̱ tjaa na tꞌo̱ti Jesús hasta tquiaanaꞌ na jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌom Pilato.

Cwiwijndaaꞌtyeⁿ na nncueꞌ Jesús

(Mt. 27:15-31; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38–19:16)

6Ndoꞌ ticwii chu na cwiweeꞌ xuee pascua waa costumbre na matseicandyaañe Pilato meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ pra̱so na lꞌue nꞌom nnꞌaⁿ. 7Quia ljoꞌcheⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu Barrabás wꞌaancjo ñequio ntꞌomcheⁿ pra̱so. Joona jlaꞌwendyena nacjooꞌ gobiernom, ndoꞌ jlaꞌcwjeena nnꞌaⁿ. 8Tyꞌentyjaaꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Pilato. To̱ꞌna na tyotaⁿna na catsꞌaaⁿ chaꞌxjeⁿ quichꞌeeⁿ na nntseicandyaañê cwii tsꞌaⁿ. 9Quia joꞌ tso Pilato nda̱a̱na:

—¿Aa lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na catseicandyaandyo̱ juu rey cwenta ꞌo nnꞌaⁿ judíos?

10Luaaꞌ tsoom ee jnda̱ seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na joo ntyee na cwiluiitquiendye ta̱a̱ꞌ nꞌomna Jesús, joꞌ na tyꞌecatioona tsaⁿꞌñeeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ. 11Ndoꞌ joona tyolaꞌjndo̱ꞌna nꞌom nnꞌaⁿ na jndyendye na cataⁿna nnom Pilato na catseicandyaañê Barrabás, nchii Jesús. 12Quia joꞌ taxꞌeenndaꞌ Pilato nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye, tsoom:

—Ndoꞌ ¿ljoꞌ lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na catsꞌaaya ñꞌeⁿ juu tsꞌaⁿ na cwinduꞌyoꞌ na cwiluiiñe rey cwentaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos?

13Tacwaxua ndyueena, jluena:

—Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

14Taxꞌee Pilato nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ jeeⁿ tisꞌa sꞌaaⁿ nquiuꞌyoꞌ?

Sa̱a̱ joona ñeꞌquiiꞌcheⁿ najndeii tyolaꞌxuaana, jluena:

—Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

15Quia joꞌ Pilato, cweꞌ ee na lꞌue tsꞌoom na calue nnꞌaⁿ na ya tsꞌaⁿñê, joꞌ na seicandyaañê Barrabás. Ndoꞌ sa̱ꞌntjoom na catjaaꞌ sondaro Jesús ñꞌeⁿ tjaⁿtseiꞌ. Jnda̱ joꞌ tquiaaⁿ juu lueena na catyꞌioomna juu tsꞌoomꞌnaaⁿ.

16Ndoꞌ tyꞌeñꞌom sondaroꞌñeeⁿ Jesús naquiiꞌcheⁿ watsꞌiaaⁿ cwentaaꞌ gobiernom. Joꞌ joꞌ tjomndye chaꞌtso ncꞌiaana. 17Jlaꞌcweena cwii liaa colo catsiooꞌ jom. Tyolaꞌtyjoondyena lꞌo̱o̱ nioom, lꞌana cwii tsei, tioomna juunaꞌ xqueeⁿ. 18Jnda̱ joꞌ to̱ꞌna, ndooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom, jluena:

—Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌu na cwiluiindyuꞌ rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos.

19Ndoꞌ tyotmeiiⁿꞌna tsꞌoom xqueeⁿ. Tyojñomna ndaajnaⁿꞌ jom, tyotaꞌna cantyena jo nnoom chaꞌcwijom cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. 20Quia na jnda̱ jlaꞌjnaaⁿꞌñꞌeⁿna jom, quia joꞌ tjeiiꞌna liaa catsiooꞌ. Jlaꞌcweenndaꞌna jom liaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ joꞌ tyꞌeñꞌomna jom na nntyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Cwityꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ

(Mt. 27:32-44; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)

21Xcwe na cwiꞌoocaluiꞌna naquiiꞌ tsjoom ndoꞌ tjomndyena tsꞌaⁿ tsjoom Cirene na jndyu Simón na jnaⁿ jnda̱a̱. Jom tsotye Alejandro ñequio Rufo. Lꞌa sondaro na jndeiꞌnaꞌ cjaañꞌoom tsꞌoom na nñoom Jesús.

22Quia joꞌ tyꞌeñꞌomna Jesús Gólgota. Ñꞌoomwaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ cwii ta na jndyunaꞌ Tseiꞌxqueⁿ Tsꞌoo. 23Ndoꞌ tquiana winom na nncꞌom na tjoomꞌnaꞌ ñequio mirra. Sa̱a̱ jom tîcoꞌñoom juunaꞌ. 24Jnda̱ chii tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ sondaro tyoꞌoona xꞌiaa, cha nntyꞌiaana cwaaⁿ liaⁿꞌaⁿ nleijnoomꞌ cwii cwii joona. Laaꞌtiꞌ tꞌoomna liaⁿꞌaⁿ.

25Jnda̱ tueeꞌ chaꞌna ñjeeⁿ nacwitsjoom quia tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. 26Ndoꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na teiljeii luaa matsonaꞌ: “Rey cwenta nnꞌaⁿ judíos.” 27Mati tyꞌioomna we naⁿcantyꞌue nacjoo noomꞌnaaⁿ. Cwii tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjaaⁿꞌaⁿ ntyjaya ndoꞌ cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjatymaaⁿꞌ. 28Ndoꞌ na lꞌana na ljoꞌ, seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “Seicañꞌeⁿyuunaꞌ jom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na wiꞌndye.”

29Nnꞌaⁿ na tyowinom joꞌ joꞌ, tyolaꞌjnaaⁿꞌna jom. Tyolaꞌcaandyena nqueⁿna, tyoluena:

—ꞌU jeꞌ, na nntseityuiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿyâ ndoꞌ ñendyee xuee nntseiweꞌnndaꞌ juunaꞌ, 30cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ. Candyoꞌcueꞌ na ñoomꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿwaaꞌ.

31Mati ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés malaaꞌtiꞌ tyolaꞌjnaaⁿꞌna jom. Jluena:

—Jeeⁿ ya ñetjeiꞌnꞌmaaⁿñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ sa̱a̱ tileicanda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe cheⁿnqueⁿ. 32Jom na matsoom na cwiluiiñê Cristo ndoꞌ Rey cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel, cwa candyocueeⁿ na ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ cha nntyꞌiaaya quia joꞌ nlayuuꞌa ñꞌeⁿñê.

Ndoꞌ mati we nnꞌaⁿ na ñom noomꞌnaaⁿ ñꞌeⁿñê tyolaꞌjnaaⁿꞌna jom.

Tquiaañe Jesús na tueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 27:45-56; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

33Quia na jnda̱ tueeꞌ na quiajmeiⁿꞌ, teijaaⁿñe tsjoomnancue hasta na ndyee na matmaaⁿ. 34Juu xjeⁿꞌñeeⁿ jndeii seixuaa Jesús, tsoom:

—Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (Ñꞌoommeiiⁿ matsonaꞌ: Tyꞌo̱o̱tsꞌomya, Tyꞌo̱o̱tsꞌomya, ¿chiuu na maꞌndiiꞌ ja?)

35Ntꞌom nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ nndyooꞌ nacañomꞌm, quia jndyena na seixuaⁿ, jluena:

—Aa ndyeꞌyoꞌ, macwaaⁿ profeta Elías.

36Quia joꞌ jleinom cwii tsꞌaⁿꞌñeeⁿ, jndyoñꞌoom cwii ꞌnaⁿ na ya mawꞌanaꞌ ndaa. Nchjeeñê juunaꞌ naquiiꞌ winom na ta̱. Tjaaꞌñê juunaꞌ nnom cwii tsꞌoom, chii tyꞌioom juunaꞌ ꞌndyoo Jesús na cateiiꞌñe. Tsoom:

—Cwa jeꞌ nntyꞌiaaya aa nncwjeeꞌcañoom Elías na nncwjiiꞌñe jom na ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

37Jnda̱ na seixuaa Jesús jndeii mana tueeⁿꞌeⁿ. 38Ndoꞌ liaa na ntyjatyꞌio na matseicuꞌnaꞌ yuu na ljuꞌti naquiiꞌcheⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ, jndiiꞌtconaꞌ hasta xjeⁿ nomtyuaacheⁿ. 39Juu capeitaⁿ na meintyjeeꞌ ndyeyu jo nnom Jesús, quia jñeeⁿ na seixuaa ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na luaaꞌ tuii na tueꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, quia joꞌ tsoom:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

40Mati joꞌ joꞌ meintyjeeꞌtquia ntꞌom yolcu na jeeⁿ cwintyꞌiaa na ljoꞌ tuii. Quiiꞌntaaⁿ joona mꞌaaⁿ María Magdalena ñequio Salomé ñequio cwiicheⁿ María, tsondyee José ñꞌeⁿ Jacobo, tsaⁿ na titquieñeti. 41Joo yolcumꞌaⁿꞌ tyocañꞌeeⁿna ñꞌeⁿ Jesús quia ñetꞌoom tsꞌo̱ndaa Galilea. Tyondyeꞌntjomna nnoom. Ndoꞌ mati joꞌ joꞌ meintyjeeꞌ jndye ntꞌomcheⁿ yolcu na jnaⁿ Galilea na ñencwi tquiowana Jerusalén ñꞌeⁿ Jesús.

ꞌOocatꞌiuuna Jesús

(Mt. 27:57-61; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

42Tmaaⁿndye nnꞌaⁿ joꞌ joꞌ. Ndoꞌ juu xjeⁿꞌñeeⁿ xuee na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ jndíos ꞌnaⁿ na nlcaⁿnaꞌ joona ee jnda̱ jnaⁿnaꞌ xuee na nntaꞌjndyeena. 43Mati joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ tsjoom Arimatea na jndyu José. Jom tꞌmaⁿ cwiluiiñê naquiiꞌ tmaaⁿꞌ naⁿmanꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos. Jeeⁿ meinomꞌm xuee na nntyꞌiaaꞌnnoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ncꞌe na jnda̱ jaamaaⁿ chii tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Pilato. Tyꞌoomtꞌmaaⁿꞌñê tsꞌoom tjacaaⁿ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. 44Jeeⁿ seitsaⁿꞌnaꞌ Pilato quia na jñeeⁿ na tyuaaꞌ tueꞌ Jesús. Ee ntyjeeⁿ yo cwiñom nnꞌaⁿ noomꞌnaaⁿ ndoꞌ cwiwjena. Joꞌ chii tqueeⁿꞌñê capeitaⁿ, taxꞌeeñê ꞌndyoo tsaⁿꞌñeeⁿ aa maxjeⁿ jnda̱ tueꞌ Jesús. 45Ndoꞌ quia na jñeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo capeitaⁿ na mayuuꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ tquiaaⁿ ñꞌoomꞌm na cjaañꞌoom José seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 46Quia joꞌ tjatseijnda José cwii sábana ya, jnda̱ joꞌ tjacatyjeeñê seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús, seityjooñê liaaꞌñeeⁿ juu, ndoꞌ tjacatyꞌioom juu naquiiꞌ tsueꞌtsjo̱ꞌ na tuiiya. Jnda̱ chii seicuuꞌñê ꞌndyoo tsueꞌtsjo̱ꞌ ñequio cwii tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ. 47Ndoꞌ María Magdalena ñequio María, tsondyee José, ntyꞌiaana na tjacantꞌiuuꞌñe Jesús.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index