Search form

Marcos 15:43

43Mati joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ tsjoom Arimatea na jndyu José. Jom tꞌmaⁿ cwiluiiñê naquiiꞌ tmaaⁿꞌ naⁿmanꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos. Jeeⁿ meinomꞌm xuee na nntyꞌiaaꞌnnoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ncꞌe na jnda̱ jaamaaⁿ chii tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Pilato. Tyꞌoomtꞌmaaⁿꞌñê tsꞌoom tjacaaⁿ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús nnom tsaⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index