Search form

Marcos 2

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee

(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)

1Jnda̱ na teinom cwantindyo xuee, tueꞌcañoomnndaꞌ Jesús tsjoom Capernaum. Ndoꞌ teicꞌuaa ñꞌoom na jnda̱ tyjeeⁿꞌeⁿ, mꞌaaⁿ waaꞌ cwii tsꞌaⁿ. 2Jndye nnꞌaⁿ tjomndyena joꞌ joꞌ hasta tileicwiijndeii wꞌaa. Meiⁿ cweꞌ ꞌndyootsꞌa tîcanda̱a̱ nlquieꞌcañomna. Ndoꞌ tyoñequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na. 3Ndoꞌ joꞌ tquieꞌcañom ñequiee nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús. Tquioñꞌomna cwii tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee. 4Quia na ntyꞌiaana na tîcanda̱a̱ nncꞌoontyjaaꞌna na mꞌaaⁿ ee na jeeⁿ tyeeⁿ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ, quia joꞌ tyꞌewana xqueⁿ wꞌaa. Jlaꞌcanaaⁿndyena ndyeyu na meintyjeeꞌ Jesús. Jlaꞌcꞌo̱ⁿna tsuee na ndiiꞌ tsꞌaⁿwiiꞌ. 5Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na cwilaꞌyuꞌya nꞌom naⁿꞌñeeⁿ, tsoom nnom nquii tsꞌaⁿ na wiiꞌ:

—ꞌU jndaaya, jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu chaꞌtso jnaⁿꞌ na niom.

6Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na teindyuaandye joꞌ joꞌ, jndye ñꞌoom tyolaꞌtiuuna naquiiꞌ nꞌomna na ticueeꞌ nꞌomna Jesús. 7Jlaꞌneiⁿ cheⁿnquieena naquiiꞌ nꞌomna, jluena: “Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ¿chiuu na luaaꞌ matsoom? Cwa ñꞌoom ntjeiⁿ matseineiiⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee macanda̱ jom nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿ nnꞌaⁿ.” 8Ndoꞌ ntyjii Jesús na luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na ticuaaya nquiuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱? 9¿Cwaaⁿ ñꞌoom cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na tijndeiꞌtinaꞌ na nntsjo̱o̱ nnom tsaⁿwiiꞌmꞌaaⁿ? ¿Aa nchii chaꞌna jnda̱ tsjo̱o̱ nnoom na matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿꞌaⁿ na waa? Oo ¿aa nchii jndeiꞌtinaꞌ nquiuꞌyoꞌ na nntsjo̱o̱ na quicantyjaaⁿ, catseilcwiiñê tsuee ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cjaacaⁿ? 10Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nntsjo̱o̱ juu ñꞌoom na nquiuꞌ ꞌo na jndeiꞌtinaꞌ. Quia joꞌ quia na jnda̱ tcoꞌyanaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na majndeiiticheⁿ ja waa najndo̱ nnom tsjoomnancue na nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ.

11Quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee:

—ꞌU re, matsjo̱o̱ya njomꞌ, quicantyjaꞌ. Catseilcwiindyuꞌ tsuee ꞌnaⁿꞌ. Cjaꞌtoꞌ waꞌ.

12Ndoꞌ mantyja teicantyja tsaⁿꞌñeeⁿ, seilcwiiñê tsuee ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Jlueeⁿꞌeⁿ na jndooꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna na luaaꞌ tuii. Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyoluena:

—Meiⁿjom ndiiꞌ tyoontyꞌiaaya na nluii na luaaꞌ.

Maꞌmaⁿ Jesús Leví na mati jndyu Mateo

(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)

13Jnda̱ tuii na luaaꞌ, tja Jesús cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ ꞌndyoo ndaaluee ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tyꞌentyjaaꞌna jom. Tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 14Cwii xuee mawinoom yuu na cwitioom nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿnda̱a̱na cwentaaꞌ gobiernom. Joꞌ joꞌ noomꞌm cwii tsꞌaⁿ na jndyu Leví jnda Alfeo. Wacatyeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na macoꞌñoom sꞌom na cwitioom nnꞌaⁿ. Tso Jesús nnoom:

—Candyoꞌtseijomndyuꞌ ñequio tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya.

Ndoꞌ teicantyja tsaⁿꞌñeeⁿ, tjatseijomñe ñꞌeⁿ Jesús.

15Cwii xuee mꞌaaⁿ Jesús waaꞌ Leví ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Joꞌ joꞌ wacatyeeⁿ nacañoomꞌ meiⁿsa ñequio naⁿꞌñeeⁿ na cwicwaꞌna. Ndoꞌ mati majndye nnꞌaⁿ na cwitoꞌnoom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja na nquiu nnꞌaⁿ fariseos, teindyuaandyena ñꞌeⁿñê. Ee jndye nnꞌaⁿ tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. 16Sa̱a̱ nnꞌaⁿ fariseos ñequio ncꞌiaana na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, quia na ntyꞌiaana na macwaꞌ Jesús ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom, taꞌxꞌeena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, jluena:

—¿Chiuu waayuu na macwaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom ndoꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

17Jnda̱ na jndii Jesús na luaaꞌ cwiluena, tsoom nda̱a̱na:

—Nnꞌaⁿ na tiwii titjo̱o̱ndyena tsꞌaⁿ na machꞌee nasei. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na wii, tjo̱o̱ndyena tsaⁿꞌñeeⁿ. Ja nchii na jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, ja jndyo̱o̱ na nncwaⁿya nnꞌaⁿjnaⁿ.

¿Chiuu na tyoolaꞌcwejndoꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús?

(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)

18Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na tyoñequiaa Juan tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na cwilaꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos, mꞌaⁿna na cwilaꞌcwejndoꞌndyena cwii xuee. Ndoꞌ ntꞌomndye joona tyꞌentyjaaꞌna Jesús, taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaa Juan cwilaꞌcwejndoꞌndyena ndoꞌ majoꞌti cwilꞌa nnꞌaⁿ fariseos, sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaꞌ, tyoolaꞌcwejndoꞌndyena. ¿Chiuu na tyoolꞌana?

19Tꞌo̱ Jesús cwii ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ. Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye na macoco tsꞌaⁿ ¿aa matyꞌiomnaꞌ na nlaꞌcwejndoꞌndyena yocheⁿ na ndii ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ ñꞌeⁿndyena? Cantyjati xuee na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿndye naⁿꞌñeeⁿ na cwiwitꞌmaaⁿꞌ na tocoom, ticatsonaꞌ na nlaꞌcwejndoꞌndyena. 20Sa̱a̱ manncueꞌntyjo̱ xuee na nncwjiꞌnaꞌ jom quiiꞌntaaⁿna, quia ljoꞌcheⁿ nlaꞌcwejndoꞌndyena.

21Seineiⁿticheⁿ Jesús cwii ñꞌoom na tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Tsoom:

—Tsꞌaⁿ na matseiyo̱ liaa, ticatyꞌiomnaꞌ na nncwjaaꞌñê cwii taⁿꞌ liaa xco na tyootmaⁿ na nntseiyo̱o̱ⁿ liaa ntsaa. Ee na ljoꞌ nntsꞌaaⁿ, quia nntmaⁿ liaa tquie quia joꞌ nncjaateii liaa xco, nntyjaañenaꞌ liaa ntsaa, ndoꞌ cwajndiiti nncꞌiooꞌñenaꞌ liaa ntsaaꞌñeeⁿ. 22Mati tsꞌaⁿ na machꞌee winom tijoom nntioom juunaꞌ tjaⁿ na jnda̱ teijndyo. Ee xeⁿ na ljoꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ nntꞌiooꞌ tjaⁿꞌñeeⁿ, mana cwiwiꞌndaaꞌnaꞌ, ndoꞌ mati nlcweꞌ winom. Joꞌ chii matyꞌiomnaꞌ na tsꞌom tjaⁿ xco nncꞌoocuenaꞌ.

Cwitꞌiooꞌndyena xuꞌlqueeⁿ xuee na cwitaꞌjndye nnꞌaⁿ

(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)

23Cwii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos, mawinom Jesús yuu na niom ntjom lqueeⁿ trigo. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, yocheⁿ na cwiwinomna joꞌ joꞌ, to̱ꞌna na cwitꞌiooꞌndyena meiⁿ ndyee xuꞌlqueeⁿ. 24Ntꞌom nnꞌaⁿ fariseos jluena nnom Jesús:

—Queⁿꞌ cwenta naⁿmꞌaⁿꞌ, ¿chiuu na cwilꞌana cwii na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya?

25Tꞌo̱ Jesús, tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO, ¿aa nchii jnda̱ jlaꞌnaⁿꞌyoꞌ ñꞌoom chiuu sꞌaa David quia na seitjo̱o̱naꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ? Sa̱a̱ tyoolancjooꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Jom tꞌoom na ñejnoomꞌm ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. 26Tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tcaaⁿ tyooꞌ nnom Abiatar tyee na cwiluiitquieñe. Jnaaⁿꞌaⁿ ntyooꞌñeeⁿ. Tcwaaⁿꞌaⁿ joonaꞌ ndoꞌ mati tquiaaⁿ na tcwaꞌ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ ntyooꞌñeeⁿ na jnda̱ tquia nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticwanaaⁿ na nlcwaꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ, macanda̱ ntyee wanaaⁿ na nlcwaꞌna juunaꞌ.

27Tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na:

—Tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom xuee na nntaꞌjndyee nnꞌaⁿ cha na nnteijndeiinaꞌ joona, nchii seijndaaꞌñê na nntsꞌaanaꞌ xjeⁿ ꞌo na nnduꞌyoꞌ na jeeⁿ tꞌmaⁿ xuee tseixmaⁿnaꞌ. 28Joꞌ chii ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee waa na matseixmaⁿya na nntsjo̱o̱ ljoꞌ wanaaⁿ na calꞌa nnꞌaⁿ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index