Search form

Marcos 2:10

10Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nntsjo̱o̱ juu ñꞌoom na nquiuꞌ ꞌo na jndeiꞌtinaꞌ. Quia joꞌ quia na jnda̱ tcoꞌyanaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na majndeiiticheⁿ ja waa najndo̱ nnom tsjoomnancue na nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index