Search form

Marcos 2:19

19Tꞌo̱ Jesús cwii ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ. Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye na macoco tsꞌaⁿ ¿aa matyꞌiomnaꞌ na nlaꞌcwejndoꞌndyena yocheⁿ na ndii ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ ñꞌeⁿndyena? Cantyjati xuee na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿndye naⁿꞌñeeⁿ na cwiwitꞌmaaⁿꞌ na tocoom, ticatsonaꞌ na nlaꞌcwejndoꞌndyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index