Search form

Marcos 2:21

21Seineiⁿticheⁿ Jesús cwii ñꞌoom na tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Tsoom:

—Tsꞌaⁿ na matseiyo̱ liaa, ticatyꞌiomnaꞌ na nncwjaaꞌñê cwii taⁿꞌ liaa xco na tyootmaⁿ na nntseiyo̱o̱ⁿ liaa ntsaa. Ee na ljoꞌ nntsꞌaaⁿ, quia nntmaⁿ liaa tquie quia joꞌ nncjaateii liaa xco, nntyjaañenaꞌ liaa ntsaa, ndoꞌ cwajndiiti nncꞌiooꞌñenaꞌ liaa ntsaaꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index