Search form

Marcos 2:26

26Tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tcaaⁿ tyooꞌ nnom Abiatar tyee na cwiluiitquieñe. Jnaaⁿꞌaⁿ ntyooꞌñeeⁿ. Tcwaaⁿꞌaⁿ joonaꞌ ndoꞌ mati tquiaaⁿ na tcwaꞌ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ ntyooꞌñeeⁿ na jnda̱ tquia nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticwanaaⁿ na nlcwaꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ, macanda̱ ntyee wanaaⁿ na nlcwaꞌna juunaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index