Search form

Marcos 3

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na jnda̱ tjateii cwii tsꞌo̱

(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)

1Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ watsꞌom. Joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jnda̱ tjateii cwii tsꞌo̱. 2Jeeⁿ tyoqueⁿ nnꞌaⁿ fariseos cwenta ljoꞌ nntsꞌaaⁿ, aa nntseinꞌmaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ juu xuee na cwitaꞌjndyeena, ee jeeⁿ queeⁿ nꞌomna na nnda̱a̱ nlqueⁿna ñꞌoom nacjoomꞌm. 3Quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na jnda̱ tjateii tsꞌo̱:

—Quicantyjaꞌ, cwintyjeꞌ xcwe quiiꞌntaaⁿ naⁿmꞌaⁿ.

4Ndoꞌ tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ:

—Ja mawaxꞌa̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya ¿aa wanaaⁿ na cateijndeii tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ na wiꞌ matjom, oo aa ticateijneiⁿ juu? ¿Aa cwjiꞌnꞌmaaⁿñê xꞌiaaⁿꞌaⁿ na ticueꞌ, oo aa caꞌñeeⁿ na cueꞌ?

Sa̱a̱ joona yacheⁿ jlaꞌcheⁿna. 5Quia joꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndiocheⁿ, seiliooꞌñê ñꞌeⁿndyena. Tquiaanaꞌ na chjooꞌ tsꞌoom ee seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na jeeⁿ quieꞌ nꞌomna. Tsoom nnom tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ:

—Catseiliuuꞌ tsꞌo̱ꞌ.

Seiliuu tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ mana tcoꞌyanaꞌ jom. 6Sa̱a̱ nnꞌaⁿ fariseos mantyja jluiꞌna, tyoꞌmaⁿna ñequio nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Herodes chiuu nlꞌayoona na nlaꞌcueeꞌna Jesús.

Jndye nnꞌaⁿ tjomndye ꞌndyoo ndaaluee

7Quia joꞌ tjanndaꞌ Jesús ꞌndyoo ndaaluee ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ tyꞌentyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ na jnaⁿna tsꞌo̱ndaa Galilea. 8Ndoꞌ mati ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tyondyena cantyja ꞌnaaⁿ jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌeeⁿ. Quia joꞌ jndyendyena jnaⁿna tsꞌo̱ndaa Judea ñequio tsjoom Jerusalén, ñequio ndyuaa Idumea, ñequio xndyaaꞌ jndaa Jordán, ndoꞌ ñequio ndiocheⁿ tsjoom Tiro ñꞌeⁿ Sidón. Tyꞌentyjaaꞌna jom. 9Joꞌ chii sa̱ꞌntjoom nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na calaꞌjndaaꞌndyena cwii wꞌaandaa chjoo na nleilꞌueeꞌñê cha tintsꞌaanaꞌ na ꞌoontquieena jom ee tyeeⁿ na jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ nacañomꞌm. 10Ee ncꞌe na jnda̱ seinꞌmaaⁿ jndyendye nnꞌaⁿ, joꞌ chii chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na ndicwaⁿ chona ntycu, tyolaꞌcantoꞌndyena nacañomꞌm na ñeꞌnquioꞌna jom cha nnꞌmaaⁿna. 11Ndoꞌ jndyetia na mꞌaⁿ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, meiⁿyuucheⁿ na ntyꞌiaana jom, lꞌana naquiiꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na cataꞌna cantyena jo nnoom. Tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

12Sa̱a̱ Jesús jndeiꞌnaꞌ tyotsa̱ꞌntjoom na ticatꞌmo̱o̱ⁿna ꞌñeeⁿ cwiluiiñê.

Maꞌmaⁿ Jesús canchooꞌwe nnꞌaⁿ na nlaꞌjomndye ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ

(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)

13Tjawa Jesús cwii ta, ndoꞌ tqueeⁿꞌñê nnꞌaⁿ na macwjiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ na cꞌoona na mꞌaaⁿ. 14Tqueeⁿ canchooꞌwendyena na nñꞌeeⁿna ñꞌeⁿñê ndoꞌ na njñoom joona na nñeꞌquiana ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Matseicajndyunaꞌ joona apóstoles. 15Tquiaaⁿ cantyja najndeii na tseixmaaⁿ na nlaꞌxmaⁿna cha nnda̱a̱ nlaꞌnꞌmaaⁿna nnꞌaⁿ ndoꞌ nnda̱a̱ nntjeiiꞌna jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. 16Nmeiiⁿ ncuee nchooꞌwe nnꞌaⁿ na tjeiiꞌñe Jesús cwentaaⁿꞌaⁿ: Simón, tsaⁿ na seicajñoom Pedro, 17Jacobo ñequio tyjeeⁿ Juan, ntseinda Zebedeo, joona seicajñoom Boanerges, ñꞌoomwaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jeeⁿ chona ndyueena, 18Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo jnda Alfeo, Tadeo, Simón, tsaⁿ na matiiꞌñe ñꞌoom ñꞌeⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ cananista. 19Ndoꞌ ñꞌeⁿ Judas Iscariote, tsꞌaⁿ na tquiaa cwenta Jesús.

Cwilueyoona na Jesús tsaⁿjndiitquiee matseixmaaⁿ

(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)

20Jnda̱ joꞌ tja Jesús yuu na macꞌeeⁿ, ndi ñꞌeeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tjomndyenndaꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ yuu na mꞌaaⁿ hasta tileinquiaanaꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. 21Jnda̱ na jndye nnꞌaaⁿꞌ nqueⁿ na luaaꞌ matjoom, tyꞌecꞌomna jom na jndeiꞌnaꞌ ee cwilue nnꞌaⁿ na jnda̱ seintjeiⁿnaꞌ jom.

22Ntꞌom nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na jnaⁿ Jerusalén, tyoluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ Beelzebú, juu tsaⁿjndiitquiee. Ncꞌe najndeii na matseixmaⁿ, joꞌ na macwjeeⁿꞌeⁿ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

23Tqueeⁿꞌñe Jesús naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ seineiiⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱na. Tsoom:

—¿Chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na nquii Satanás mawjaⁿ nacjooꞌ nqueⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ jndyetia ñequio ntyjenaⁿjndiiñê naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ? 24Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii gobiernom na cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ntꞌom cwiꞌoo nacjoomꞌm ndoꞌ ntꞌom cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tsaⁿꞌñeeⁿ xocaljooꞌñetyeeⁿ tsꞌiaaⁿ. 25Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwii wꞌaa xeⁿ cwilaꞌntjaꞌndyena, xocꞌomna na ñeꞌnaaⁿꞌ, maxjeⁿ nntꞌoomꞌndyena. 26Ndoꞌ majoꞌti cantyja ꞌnaaⁿꞌ Satanás, xeⁿ na matseiweñê nacjooꞌ ntyjenaⁿjndiiñê quia joꞌ xocaljotyeⁿ cantyja najneiⁿ na matsa̱ꞌntjoom joona. Ee xeⁿ na luaaꞌ machꞌeeⁿ, quia joꞌ matseintycwiiñe cheⁿnqueⁿ.

27’Tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ na cweꞌ nncjaaquieeꞌto waaꞌ tsꞌaⁿ na jeeⁿ jndeii na nncwjiꞌ ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nntseityeⁿjñeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quia ljoꞌcheⁿ nnda̱a̱ nncwjiꞌñꞌeeⁿ ꞌnaaⁿꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja quia macwjiiꞌa naⁿjndii ñꞌeⁿ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

28’Mayuuꞌcheⁿ candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso nnom na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnꞌaⁿ ñequio meiⁿnquia ñꞌoom wiꞌ na ntjeiⁿnaꞌ na cwiluena. 29Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matsoyuu na cwiluii tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya cweꞌ cantyja najndeii tsaⁿjndii, tsaⁿꞌñeeⁿ matseineiiⁿ ñꞌoom ntjeiⁿ nacjooꞌ Espíritu Santo. Ndoꞌ na ljoꞌ tijoom nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. Jnaⁿwaaꞌ tijoom cantycwiinaꞌ.

30Luaaꞌ tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ee joona tyoluena na jom tseixmaaⁿ tsaⁿjndiitquiee.

Jesús, tquie ntyjeeⁿ na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ tsoñeeⁿ

(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)

31Tquiecañom ntyjee Jesús ñequio tsoñeeⁿ yuu na mꞌaaⁿ sa̱a̱ chꞌeⁿ ljooꞌndyena ncꞌe na jeeⁿ tyeeⁿ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Cweꞌ jlaꞌcwanomna ñꞌoom na calueeⁿꞌeⁿ chꞌeⁿ. 32Joꞌ chii nnꞌaⁿ na meindyuaandye nacañomꞌm jluena nnoom:

—Aa ndiꞌ, jnda̱ tyjeeꞌ tsoꞌndyoꞌ ñꞌeⁿ ndyentyꞌiuꞌ. Mꞌaⁿna chꞌeⁿ, cwilꞌueena ꞌu.

33Sa̱a̱ tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na tsoom:

—Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiiñe tsondyo̱ ndoꞌ ndyentyjo̱.

34Jnda̱ chii ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ ndiocheⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na meindyuaandye nacañomꞌm, tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ncjoꞌyoꞌ cwiluiindyoꞌ tsondyo̱ ñequio ndyentyjo̱. 35Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee yuu na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñe tiꞌtyjo̱, ndoꞌ nomtyjo̱, ndoꞌ tsondyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index