Search form

Marcos 3:27

27’Tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ na cweꞌ nncjaaquieeꞌto waaꞌ tsꞌaⁿ na jeeⁿ jndeii na nncwjiꞌ ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nntseityeⁿjñeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quia ljoꞌcheⁿ nnda̱a̱ nncwjiꞌñꞌeeⁿ ꞌnaaⁿꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja quia macwjiiꞌa naⁿjndii ñꞌeⁿ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index