Search form

Marcos 3:5

5Quia joꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndiocheⁿ, seiliooꞌñê ñꞌeⁿndyena. Tquiaanaꞌ na chjooꞌ tsꞌoom ee seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na jeeⁿ quieꞌ nꞌomna. Tsoom nnom tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ:

—Catseiliuuꞌ tsꞌo̱ꞌ.

Seiliuu tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ mana tcoꞌyanaꞌ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index