Search form

Marcos 4

Tsꞌaⁿ na tjacjuꞌ lqueeⁿ trigo

(Mt. 13:1-9; Lc. 8:4-8)

1Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tquieꞌcañom cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye na mꞌaaⁿ Jesús ꞌndyoo ndaaluee. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ jeeⁿ ndyaꞌ tyolaꞌcantoꞌndyena nacañomꞌm. Joꞌ chii tjacuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa chjoo na meintyjeꞌcheⁿnaꞌ tsꞌom ndaaluee. Tjacjom tsꞌomnaꞌ ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ljooꞌndyena ꞌndyoowiꞌ ndaaluee tyuaatcwii. 2Jndye ñꞌoom tjañoomꞌ teilꞌueeꞌñê na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Tueꞌcañoomnaꞌ na tsoom ñꞌoomwaa:

3—Candyeꞌyoꞌ ñꞌoomwaa: Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ, tjacjoomꞌm lqueeⁿ trigo. 4Ndoꞌ yocheⁿ na majoomꞌm lqueeⁿꞌñee, ntꞌom tquiaa tsꞌom nato. Ndoꞌ tquie cantsaa, tcwaꞌyoꞌ joonaꞌ. 5Ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ tyuaa na jeeⁿ ljo̱ꞌ yuu na tita mꞌaaⁿ tsꞌo. Lqueeⁿꞌñeeⁿ tyuaaꞌ tꞌoomnaꞌ ee tita tionaꞌ tsꞌo. 6Sa̱a̱ na jeeⁿ jmeiⁿꞌ tyontyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ, tꞌuaanaꞌ. Tjacaaⁿnaꞌ ee na tinjoom tyꞌe nchꞌiooꞌnaꞌ. 7Ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ yuu na meintyjeeꞌ ndaꞌ lꞌo̱o̱ nioom. Tyuaaꞌti tjawindye lꞌo̱o̱ nioomꞌñeeⁿ, tco̱ꞌnaꞌ ntjom, ncꞌe naljoꞌ tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ tueꞌ lꞌa lqueeⁿꞌñeeⁿ. 8Sa̱a̱ ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ yuu na ya tsꞌo. Tꞌoomnaꞌ, tyꞌewijnda̱naꞌ, jndye lqueeⁿ tueꞌ. Ntꞌom tjeiꞌnaꞌ cwii xuu waljooꞌ yom tsꞌoom lqueeⁿ trigo na cwii tsꞌoom lqueeⁿ tjacjuꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ntꞌom tjeiꞌnaꞌ we xuu waljooꞌ xcwe na cwii tsꞌoom lqueeⁿ tjacjoomꞌm. Ndoꞌ ntꞌom tjeiꞌnaꞌ ñequiee xuu na cwii tsꞌoom lqueeⁿ na tjacjoomꞌm.

9Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

Luaa tsꞌiaaⁿꞌ ñꞌoom tjañoomꞌ

(Mt. 13:10-17; Lc. 8:9-10)

10Jnda̱ na tjuꞌnaꞌ na ñenquii Jesús ñequio nnꞌaⁿ canchooꞌwendye ndoꞌ ñequio ntꞌom nnꞌaⁿ na mati cwicañꞌeeⁿtyeⁿ ñꞌeⁿñê, taꞌxꞌeena ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ñꞌoom tjañoomꞌñeeⁿ. 11Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ꞌo calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na tyooliu nnꞌaⁿ cantyja na matsa̱ꞌntjoom. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tyoolaꞌjomndye ñꞌeⁿndyo̱, ñenquiiꞌ ñꞌoom tjañoomꞌ matseina̱ⁿya nda̱a̱na. 12Joꞌ chii machꞌeenaꞌ na mayuuꞌcheⁿ meiiⁿ na jndye ndiiꞌ nndyena ñꞌoom na mañequiaya, sa̱a̱ xocalaꞌno̱ⁿꞌna. Ndoꞌ meiiⁿ na jndye ndiiꞌ nntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa sa̱a̱ tixoqueⁿna cwenta. Ee cwilꞌayana na nmeiiⁿꞌ cha tilcweꞌ nꞌomna, tintseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿna.

Luaa maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom na tjacjuꞌ tsꞌaⁿ lqueeⁿ trigo

(Mt. 13:18-23; Lc. 8:11-15)

13Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa maxjeⁿ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom tjañoomꞌwaaꞌ? ¿Chiuu nlꞌaa na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ntꞌomcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ? 14Juu tsꞌaⁿ na tjacjuꞌ lqueeⁿ trigo, joꞌ tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 15Lqueeⁿ na tquiaa tsꞌom nato, joꞌ nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mañequiaa tsꞌaⁿ, sa̱a̱ mantyja macwjiꞌ Satanás ñꞌoomꞌñeeⁿ naquiiꞌ nꞌomna. 16Ndoꞌ lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ljo̱ꞌ tyuaa, joꞌ nnꞌaⁿ na ya cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Neiiⁿna cwitoꞌñoomna juunaꞌ. 17Sa̱a̱ tiyo cwindyena ee matseijomnaꞌ joona chaꞌna jnda̱ lqueeⁿꞌñeeⁿ na tinjoom tyꞌe nchꞌiooꞌnaꞌ. Ndoꞌ quia na macoꞌwiꞌnaꞌ joona oo cwilaꞌwjee nnꞌaⁿ joona ncꞌe na cwilaꞌyuꞌna, mantyja cwiꞌndyena. 18Lqueeⁿ na tquiaa naquiiꞌ lꞌo̱o̱ nioom, joꞌ nnꞌaⁿ na ya Cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 19Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jeeⁿ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna chiuu cwii ꞌoomꞌaⁿtina. Maquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ joona na ñeꞌcwityandyena, ndoꞌ jeeⁿ cwilaꞌqueeⁿ nꞌomna na ñeꞌcaleiꞌchona chaꞌtso nnom ꞌnaⁿ. Chaꞌtso nmeiⁿꞌ matseicatsuunaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna. Joꞌ chii tileicanaⁿjndeiinaꞌ na nlꞌana yuu na cjaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20Sa̱a̱ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ya cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwilaꞌljona juunaꞌ naquiiꞌ nꞌomna. Cwiqueⁿndyena na cwilꞌana yuu na ya. Matseijomnaꞌ joona chaꞌna lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ya tsꞌo. Ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿna chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ cwii xuu waljooꞌ yom tsꞌoom. Ndoꞌ ntꞌomndyena matseijomnaꞌ chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ we xuu waljooꞌ xcwe. Ndoꞌ ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ joona chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ ñequiee xuu.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xjocanti

(Lc. 8:16-18)

21Jnda̱ joꞌ seineiⁿtyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nntseicwꞌaa tsꞌaⁿ xjocanti ndoꞌ nncwjaaꞌñeyom juunaꞌ nacjeeꞌ tsꞌoom maquila, oo na nlcoomꞌm juunaꞌ nacjeeꞌ jnduu? ¿Aa nchii ndye nntseintyjaaⁿ juunaꞌ? 22Chaꞌtso na matsꞌaa jeꞌ na ticaliu chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, mancjoꞌyoꞌ nlacano̱o̱ⁿꞌyoꞌ nda̱a̱na. Ndoꞌ cwii cwii ñꞌoom wjaañoomꞌ na matseina̱ⁿya jeꞌ maxjeⁿ nncueꞌntyjo̱ na nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ meiⁿnquiayuucheⁿ. 23ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

24Ndoꞌ mati tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ na cwindyeꞌyoꞌ. Ee chaꞌxjeⁿ na cwiqueⁿndyoꞌ na cwindyeꞌyoꞌ, malaaꞌtiꞌ nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ nntsꞌaaⁿ na nntsaalaꞌno̱ⁿꞌtiꞌyoꞌ ncꞌe na cwiqueⁿꞌyoꞌ cwenta. 25Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mayuuꞌ matseiljo ñꞌoomya naquiiꞌ tsꞌom, mꞌmo̱o̱ⁿtya̱ya nnom. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na ticatseiljo ñꞌoomya naquiiꞌ tsꞌom, tsaⁿꞌñeeⁿ machꞌeenaꞌ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cantyjati chjoowiꞌ ñꞌoom na mantyjiityeeⁿ.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja na ꞌoowijnda̱ lqueeⁿ trigo

26Mati tsonndaꞌ Jesús nda̱a̱na:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijomnaꞌ chaꞌxjeⁿ na cwiluii quia na majuꞌ tsꞌaⁿ lqueeⁿ trigo nomtyuaa. 27Jnda̱ na tjoomꞌm lqueeⁿ wjaⁿ. Nntsom, nneiⁿncooñê, mmaaⁿñê, cweꞌ laaꞌtiꞌ cwiwinom jndye xuee, jndye tsjom. Ndoꞌ lqueeⁿꞌñeeⁿ nncꞌoomnaꞌ, wjaawindyenaꞌ sa̱a̱ tsaⁿꞌñeeⁿ ticatseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ chiuu cwiluiiyuu na cwiꞌoowijnda̱naꞌ. 28Ee tyuaa ticaⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na nnteijndeii na nncꞌoom ntjom. Najndyee cwiꞌoom jnda̱, ndoꞌ ꞌoowindyenaꞌ. Ndoꞌ cwiwaaꞌ xuꞌlqueeⁿ. Jnda̱ joꞌ macwjaaꞌñenaꞌ nꞌom lqueeⁿ. 29Ndoꞌ quia na jnda̱ tmaⁿ lqueeⁿ, ꞌoocatyje nnꞌaⁿ joonaꞌ ee na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nno̱ⁿnaꞌ.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ mostaza

(Mt. 13:31-32; Lc. 13:18-19)

30Ndoꞌ mati tsoom:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿ljoꞌ ñꞌeⁿ matseijomnaꞌ? Ndoꞌ ¿ljoꞌ ñꞌeⁿ nlajo̱o̱ⁿꞌa na mꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu jaawitꞌmaⁿ cantyja na matsa̱ꞌntjoom? 31Matseijomnaꞌ chaꞌna cwii lqueeⁿ mostaza na nnomꞌ tsꞌaⁿ. Tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ lqueeⁿ na cachjooti na cwinom nnꞌaⁿ. 32Jnda̱ na jnomꞌ tsꞌaⁿ lqueeⁿꞌñeeⁿ cwiꞌoomnaꞌ, wjaawindyenaꞌ, mawinomꞌnaꞌ chaꞌtso ntjom na tiquiwindye. Cwileitanaꞌ hasta cantsaa na cwiꞌoontyja cwitaꞌjndyeeyoꞌ ncwaⁿꞌ lꞌo̱ tsꞌoomꞌñeeⁿ.

Ñequiiꞌcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ seineiⁿ Jesús quia tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

(Mt. 13:34-35)

33Jndye ntꞌomcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ teilꞌueeꞌñe Jesús quia tyotseineiiⁿ nda̱a̱ tmaaⁿꞌ naⁿꞌneeⁿ, cantyjati na nnda̱a̱ nlaꞌno̱ⁿꞌna. 34Chaꞌtso ñꞌoom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱na, ñenquiiꞌcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ. Ndoꞌ jnda̱nquia quia na tjuꞌnaꞌ na ñenqueⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, quia joꞌ seineiⁿndyeyoom ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱na.

Seicheⁿ Jesús jndye ñꞌeⁿ nmo̱ⁿ ndaaluee

(Mt. 8:23-27; Lc. 8:22-25)

35Mañejuu xueeꞌñeeⁿ quia na jnda̱ tmaaⁿ, tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Cjaaya xndyaaꞌ ndaaluee, ntyjawaꞌñeⁿ.

36Quia joꞌ ꞌndyena nnꞌaⁿ na jndyendye. Tuo̱na tsꞌom wꞌaandaa na maxjeⁿ njom Jesús. Tyꞌeñꞌomna jom. Mati tyꞌelaꞌjomndye ntꞌomcheⁿ lꞌaandaa. 37Xjeⁿꞌñeeⁿ jndeii tioo jndye nnom ndaaluee tyontquienaꞌ nmo̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa hasta wjaatooꞌnaꞌ wjaatiomnaꞌ ndaatioo. 38Sa̱a̱ nquii Jesús watsom jo tsꞌaaⁿ wꞌaandaa, wantyeeⁿ cwii liaa ndyaa. Joona jlaꞌnlcwina jom, jluena nnoom:

—ꞌU Maestro, ¿aa maxjeⁿ tjaa na cochꞌeenaꞌ ꞌu meiiⁿ na nncwja̱a̱ya?

39Quia joꞌ teicantyja Jesús, seitiaaⁿꞌaⁿ jndye. Seineiiⁿ nnom ndaaluee, tsoom:

—Cuacheeⁿ, cjameiⁿntyjeꞌ.

Quia joꞌ teicheⁿ jndye ndoꞌ su sꞌaanaꞌ nnom ndaaluee. 40Ndoꞌ tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—¿Chiuu na jeeⁿcheⁿ tyueꞌyoꞌ? ¿Aa maxjeⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nlayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ?

41Sa̱a̱ joona yacheⁿ tyocatyuena. Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena:

—¿ꞌÑeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ? Jndaꞌjom meiiⁿ jndye, meiiⁿ ndaaluee cwilaꞌcanda̱naꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index