Search form

Marcos 4:1

Tsꞌaⁿ na tjacjuꞌ lqueeⁿ trigo

(Mt. 13:1-9; Lc. 8:4-8)

1Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tquieꞌcañom cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye na mꞌaaⁿ Jesús ꞌndyoo ndaaluee. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ jeeⁿ ndyaꞌ tyolaꞌcantoꞌndyena nacañomꞌm. Joꞌ chii tjacuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa chjoo na meintyjeꞌcheⁿnaꞌ tsꞌom ndaaluee. Tjacjom tsꞌomnaꞌ ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ljooꞌndyena ꞌndyoowiꞌ ndaaluee tyuaatcwii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index