Search form

Marcos 4:12

12Joꞌ chii machꞌeenaꞌ na mayuuꞌcheⁿ meiiⁿ na jndye ndiiꞌ nndyena ñꞌoom na mañequiaya, sa̱a̱ xocalaꞌno̱ⁿꞌna. Ndoꞌ meiiⁿ na jndye ndiiꞌ nntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa sa̱a̱ tixoqueⁿna cwenta. Ee cwilꞌayana na nmeiiⁿꞌ cha tilcweꞌ nꞌomna, tintseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index