Search form

Marcos 4:19

19Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jeeⁿ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna chiuu cwii ꞌoomꞌaⁿtina. Maquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ joona na ñeꞌcwityandyena, ndoꞌ jeeⁿ cwilaꞌqueeⁿ nꞌomna na ñeꞌcaleiꞌchona chaꞌtso nnom ꞌnaⁿ. Chaꞌtso nmeiⁿꞌ matseicatsuunaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna. Joꞌ chii tileicanaⁿjndeiinaꞌ na nlꞌana yuu na cjaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index