Search form

Marcos 4:20

20Sa̱a̱ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ya cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwilaꞌljona juunaꞌ naquiiꞌ nꞌomna. Cwiqueⁿndyena na cwilꞌana yuu na ya. Matseijomnaꞌ joona chaꞌna lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ya tsꞌo. Ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿna chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ cwii xuu waljooꞌ yom tsꞌoom. Ndoꞌ ntꞌomndyena matseijomnaꞌ chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ we xuu waljooꞌ xcwe. Ndoꞌ ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ joona chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ ñequiee xuu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index