Search form

Marcos 4:25

25Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mayuuꞌ matseiljo ñꞌoomya naquiiꞌ tsꞌom, mꞌmo̱o̱ⁿtya̱ya nnom. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na ticatseiljo ñꞌoomya naquiiꞌ tsꞌom, tsaⁿꞌñeeⁿ machꞌeenaꞌ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cantyjati chjoowiꞌ ñꞌoom na mantyjiityeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index