Search form

Marcos 5

Tsꞌaⁿ Gadara na maleiñꞌoom jndyetia

(Mt. 8:28-34; Lc. 8:26-39)

1Tquiena xndyaaꞌ ndaaluee, ndyuaa Gadara. 2Quia na jluiꞌ Jesús tsꞌom wꞌaandaa mantyja jnaⁿ cwii tsꞌaⁿ watsꞌomtyueꞌ na mꞌaaⁿ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom. Jndyocatjomñe Jesús. 3Ñequiiꞌ macꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ yuu niom ndeiꞌluaa. Ndoꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ taticanda̱a̱ nntseityeⁿ jom, meiiⁿ ñꞌeⁿ lꞌuaancjo. 4Ee jndye ndiiꞌ jnda̱ ñejlaꞌtyeⁿ nnꞌaⁿ ncꞌeeⁿ ñequio lꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿ lꞌuaancjo. Sa̱a̱ jom tyocꞌiooꞌñê lꞌuaancjoꞌñeeⁿ nchꞌu nchꞌu ntaⁿꞌ. Tjaa meiⁿ cwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlqueⁿ xjeⁿ jom. 5Naxuee, natsjom ñequiiꞌcheⁿ tyomanoom quiiꞌntaaⁿ ndeiꞌluaa ndoꞌ quiiꞌ jnda̱a̱. Matseixuaⁿ jndeii ndoꞌ matseiquieeꞌñe cheⁿnqueⁿ ñequio ljo̱ꞌ. 6Quia na ntyꞌiaaꞌtquiaaⁿ Jesús, jndyoleinoom, tjantyjaaⁿꞌaⁿ tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom. 7-8To̱ꞌ Jesús na matseineiⁿ nnom jndyetia, tsoom:

—ꞌU jndyetia, caluiꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

Joꞌ chii tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ. Jndeii seineiⁿ tso:

—¿Ljoꞌ nntsaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja, ꞌu Jesús na cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ? Ñequio xueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matsꞌaa tyꞌoo njomꞌ na tilcoꞌwiꞌ ja.

9Ndoꞌ taxꞌee Jesús ꞌndyoo tsaⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—¿Chiuu jndyuꞌ?

Tꞌo̱ jndyetia, tso:

—Ja jndyuya Jndye Meiⁿ, ee na jndye meiⁿ caya.

10Quia joꞌ jndye tyꞌoo tyochꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ na tincwjiꞌ Jesús joo jndyetia ndyuaaꞌñeeⁿ. 11Ndoꞌ joꞌ joꞌ nndyooꞌ waa cwii ta yuu na mꞌaaⁿ cwii tmaaⁿꞌ calcu na cwicwaꞌ. 12Joo jndyetiaꞌñeeⁿ tyolꞌana tyꞌoo nnom Jesús, jluena:

—Cweꞌ na cajñomꞌ jâ yuu na mꞌaⁿ calcu. Quiaaꞌ ñꞌomꞌ na nncuo̱o̱yâ naquiiꞌ nꞌom jooyoꞌ.

13Quia joꞌ tquiaa Jesús ñꞌoomꞌm na ljoꞌ calꞌana. Joꞌ chii jluiꞌna, tyꞌequieꞌna naquiiꞌ nꞌom calcuꞌñeeⁿ. Jleinomyoꞌ, teityuꞌyoꞌ yuu na ntyꞌa ꞌndyoo ndaaluee. Mana nchjeeñenaꞌ jooyoꞌ quiiꞌ ndaa. Ndoꞌ tmaaⁿꞌ calcuꞌñeeⁿ tueeꞌ chaꞌna we meiⁿ jooyoꞌ.

14Quia joꞌ nnꞌaⁿ na tyojndooꞌ calcu jlaꞌtyuaaꞌna, tyꞌelaꞌcandiina nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom ndoꞌ jo jnda̱a̱ na luaaꞌ tuii. Jluiꞌ nnꞌaⁿ, tquiocantyꞌiaana chiuu waa na tuii. 15Tquiena na mꞌaaⁿ Jesús. Jliuna tsꞌaⁿ na jeeⁿ cwajndii ñetjom, jnda̱ macweⁿ liaa ndoꞌ jnda̱ tcoꞌyañꞌeⁿnaꞌ jom. Jeeⁿ ndyaꞌ seicatyꞌuenaꞌ joona. 16Ndoꞌ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaanda̱a̱ chiuu waa na tuii, tcuu tcuu jlaꞌneiⁿna nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tquiocantyꞌiaa. Jlaꞌcandiina chiuu waa na nꞌmaⁿ tsꞌaⁿ na ñejleiñꞌoom jndyetia ndoꞌ chiuu na tjoom calcuꞌñeeⁿ. 17Quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ to̱ꞌna na tyotaⁿna nnom Jesús na calueeⁿꞌeⁿ ndyuaa tsjoomna.

18Xjeⁿ na majaacuo̱nnaⁿꞌaⁿ tsꞌom wꞌaandaa, tjatseicandyooꞌñe juu tsꞌaⁿ na ñeseixmaⁿ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom, macaⁿ na wjaa ñꞌeⁿñê. 19Sa̱a̱ Jesús ticwancueⁿꞌeⁿ. Tsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Cjaꞌlcweꞌ waꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿꞌ. Catsuꞌ nda̱a̱na cwanti na jeeⁿ tꞌmaⁿ naya na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyuꞌ, ndoꞌ chiuu na tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ꞌu.

20Quia joꞌ tja tsaⁿꞌñeeⁿ ndyuaa na mꞌaⁿ njoom Decápolis. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseicañeeⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na sꞌaa Jesús ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna.

Yuscuchjoo jnda Jairo ndoꞌ yuscu na tyenquiuuꞌ liaaꞌ Jesús

(Mt. 9:18-26; Lc. 8:40-56)

21Teixndyaañenndaꞌ Jesús ndaaluee ñequio wꞌaandaa. Quia na tueⁿꞌeⁿ mantyja tyꞌentyjaaꞌ cwiicheⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ jom. 22Cwii tsꞌaⁿ na jndyu Jairo na cwiluiitquieñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, tyjeꞌcañoom tsaⁿꞌñeeⁿ joꞌ joꞌ. Quia na ljeiiⁿ Jesús, tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom. 23Sꞌaaⁿ tyꞌoo, tsoom:

—Nomjndaaya mañeꞌcueeⁿꞌeⁿ. ¿Aa tijoom nntsaꞌ cwii nayaꞌñeeⁿ na nncjaꞌ, cjaꞌcatiooꞌ lꞌo̱ꞌ nacjoomꞌm cha na nnꞌmaaⁿ na nncwandoꞌtyeeⁿ?

24Ndoꞌ tja Jesús ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Mati jndye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tyꞌentyjo̱, joꞌ chii sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tyeeⁿ wjaⁿ. 25Ndoꞌ na quiiꞌntaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ cwii yuscu na jeeⁿ nioom wiiꞌ na jnda̱ canchooꞌwe chu na tyoojaameintyjeeꞌ na cwicaa nioomꞌm. 26Jeeⁿ wiꞌ ñetjoom na jndye nnom nasei tyolꞌa nnꞌaⁿ jom. Ndoꞌ chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌaⁿ jnda̱ seicatsoom. Sa̱a̱ tjaaꞌnaⁿ na teijndeiinaꞌ jom, yacheⁿ nioomti matjoom. 27Jnda̱ ñejñeeⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, joꞌ chii tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ ndoꞌ tyenquioomꞌm liaaꞌ. 28Ee na jnda̱ seitioom naquiiꞌ tsꞌoom: “Xeⁿ cweꞌ na nnda̱a̱ nñequiuuꞌa liaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ nnꞌmaⁿya.” 29Ndoꞌ jnda̱ na tyenquioomꞌm, mantyja ta̱a̱ꞌ. Ntyjiicheeⁿ na jnda̱ nꞌmaaⁿ tycu na weeⁿꞌeⁿ. 30Sa̱a̱ Jesús seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nꞌmaⁿ cwii tsꞌaⁿ ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. Quia joꞌ taqueeⁿ, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ. Taxꞌeeñê nda̱a̱na:

—¿ꞌÑeeⁿ cwii ꞌo tyenquiuuꞌ liaya?

31Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê jluena nnoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, jeeⁿ tyeeⁿ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ nacañomꞌ. Ndoꞌ na mawaxeꞌ nda̱a̱yâ, xocanda̱a̱ nlꞌuuyâ ꞌñeeⁿ tyenquiuuꞌ liaꞌ.

32Sa̱a̱ mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ ndiocheⁿ nacañomꞌm cha nljeiiⁿ ꞌñeeⁿ juu tyenquiuuꞌ liaⁿꞌaⁿ. 33Ndoꞌ juu yuscuꞌñeeⁿ, jeeⁿ cwiteiñê na macatyꞌueeⁿ ee na ntyjiicheeⁿ na jom jnda̱ tcoꞌyanaꞌ. Seicandyooꞌñê, tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom Jesús. Tjeiꞌyuuꞌñê na jom tyenquioomꞌm. 34Tso Jesús nnoom:

—ꞌU nomjndaaya, ncꞌe na matseiꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, joꞌ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ. Jnda̱ jndyaandyuꞌ tycu na ñetjomꞌ. Cjaꞌtoꞌ waꞌ. Tyꞌo̱o̱tsꞌom cjaa ñꞌeⁿndyuꞌ.

35Yocheⁿ na ndicwaⁿ matseineiⁿ Jesús nnom yuscuꞌñeeⁿ, tquieꞌcañom nnꞌaⁿ na jnaⁿ waaꞌ Jairo, juu tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Jluena nnoom:

—Jnda̱ tueꞌ nomjndaꞌ. ¿Ljoꞌ nntsaꞌ na cwimatseicachjuuꞌtiꞌ Maestromꞌaaⁿꞌ?

36Sꞌaa Jesús ndooꞌ ticañeeⁿ ñꞌoom na jlue naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nnom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌom:

—Tintyꞌueꞌ. Macanda̱ na catseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja.

37Meiⁿ tatinquiaaⁿ na nncꞌoolaꞌjomndye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿñê na wjaⁿ waaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Macanda̱ tjañꞌoom Pedro, ñequio Jacobo ñꞌeⁿ Juan, tyjee Jacoboꞌñeeⁿ. 38Jnda̱ na tquiena waaꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌom, jndyena na jeeⁿ cꞌuaa camꞌaⁿ nnꞌaⁿ najndeii cwilaꞌxuaa na cwityuee. 39Jnda̱ na tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa, tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—¿Chiuu na jeeⁿ cꞌuaa mꞌaⁿꞌyoꞌ na cwityueeꞌyoꞌ? Yuscuchjoomꞌaaⁿꞌ nchii na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ. Cweꞌ na watsom.

40Sa̱a̱ joona cweꞌ cwincona jom. Quia joꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ chꞌeⁿ. Jnda̱ joꞌ tjañꞌoom tsotye yuscuchjoo ñꞌeⁿ tsondyee, mati ndyee naⁿꞌñeeⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. Tyꞌequieꞌna na mꞌaaⁿ tsꞌoo chjoo. 41Tꞌueeⁿ tsꞌo̱ tsꞌoo chjoo. Tsoom nnom:

—Talita, cumi. (Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ: ꞌU leii, matsjo̱o̱ njomꞌ, quicantyjaꞌ.)

42Mañoomꞌ teicantyja yuscuchjooꞌñeeⁿ. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na manoom ee tsꞌaⁿ na canchooꞌwe chuuꞌ jom. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ mañoomꞌ tquiaanaꞌ na jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna, hasta tyueneiiⁿna. 43Quia joꞌ Jesús seicoomꞌm ndyueena na ticaluena nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ ljoꞌ tuii. Ndoꞌ tsoom na quiana na nlcwaꞌ yuscuchjooꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index