Search form

Marcos 6

Tja Jesús tsjoom Nazaret

(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)

1Jluiꞌ Jesús tsjoomꞌñeeⁿ, tjalcweeⁿꞌeⁿ ndyuaa tsjomꞌm. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê tyꞌena ñꞌeⁿñê. 2Quia na tueeꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos, tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿna, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Jluena:

—¿Yuu chuu tsaⁿmꞌaaⁿ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ na jeeⁿ yanaꞌ? Ndoꞌ ¿yuu jnaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌoom? ¿Chiuu waayuu na jeeⁿ jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ machꞌeeⁿ na tiquintyꞌiaaya? 3Ndoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, ¿aa nchii cweꞌ tsꞌaⁿ na macuuñe nꞌoom? ¿Aa tiyuuꞌ na jom jnda María? Ndoꞌ ntyjeeⁿ, ¿aa nchii Jacobo ñequio José ndoꞌ Judas ñequio Simón? Ndoꞌ mati yolcu ntyjeeⁿ mꞌaⁿna quiiꞌntaaⁿya.

Joꞌ chii tꞌomna na tineiiⁿna jom. 4Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Majndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye profeta. Sa̱a̱ macanda̱ nnꞌaⁿ ndyuaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ tixocalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom.

5Macweꞌ joꞌ tjaaꞌnaⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na sꞌaaⁿ quiiꞌntaaⁿna. Macanda̱ tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjoo cwantindye nnꞌaⁿwii na seinꞌmaaⁿ joona. 6Ndoꞌ sꞌaanaꞌ na jeeⁿ jnda ntyjeeⁿ na tileicaꞌlaꞌyuꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tjawinoom njoom nchꞌu na nndyooꞌ tsjomꞌm. Tyoꞌmo̱ⁿtyeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Majñom Jesús nnꞌaⁿ canchooꞌwendye

(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)

7Quia joꞌ tꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ canchooꞌwe na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tquiaaⁿ najndeii na tseixmaaⁿ na nlaꞌxmaⁿna cha nnda̱a̱ nntjeiiꞌna jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Ndoꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na majñoom we wendyena tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 8Ndoꞌ sa̱ꞌntjoom na meiⁿcwii ꞌnaⁿ ticꞌooñꞌomna nato, meiⁿ chetsjaꞌ, meiⁿ tyooꞌ, meiⁿ tsjo̱ꞌñjeeⁿ. Macanda̱ tsꞌoom lꞌeii wanaaⁿ na nncꞌooñꞌomna, 9ñequio lcoom na ñjoomna. Ndoꞌ manda̱ liaa na cweeꞌna na cwiꞌoona. 10Mati tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿyuucheⁿ waaꞌ tsꞌaⁿ na nntsquieꞌyoꞌ, caljooꞌndyoꞌ joꞌ joꞌ hasta xjeⁿ na nluiꞌyoꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. 11Sa̱a̱ xeⁿ nntsquieꞌyoꞌ cwii tsjoom na tiñeꞌcatoꞌñoom nnꞌaⁿ ꞌo, meiⁿ tiñeꞌcandyena ñꞌoom ndyueꞌyoꞌ, quia na nluiꞌyoꞌ tsjoomꞌñeeⁿ, calaquiaꞌyoꞌ tsꞌojnda̱a̱ na chuuꞌ ncꞌeeꞌyoꞌ cha na nncwjiꞌyuuꞌñenaꞌ nacjoo naⁿꞌñeeⁿ na tîcatoꞌñoomna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, tꞌmaⁿti nawiꞌ nntjoom nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, nchiiti na nntjoom nnꞌaⁿ tsjoom Sodoma ñꞌeⁿ Gomorra.

12Ndoꞌ jluiꞌ nnꞌaⁿ na jñom Jesús. Tyꞌenquiana ñꞌoom na calcweꞌ nꞌom nnꞌaⁿ jnaaⁿna. 13Mati majndye jndyetia tyotjeiiꞌna naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Tyotyꞌoomndyena seitye nacjoo nnꞌaⁿ wii na tyolaꞌnꞌmaⁿna naⁿꞌñeeⁿ.

Cantyja na tueꞌ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ

(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)

14Ndoꞌ Herodes, tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom, jñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús ee chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ jnda̱ tꞌoomꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ luaa seitioom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, tsoom:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ¿aa nchii juu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ? ¿Aa nchii jom jnda̱ wandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ, joꞌ chii waa na matseixmaaⁿ na cwicanda̱a̱ machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿmeiⁿꞌ?

15Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tyolue:

—Profeta Elías luaaꞌ.

Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ tyolue:

—Luaaꞌ profeta chaꞌna joo profeta na tyomꞌaⁿ tandyo xuee.

16Quia na jndii Herodes ñꞌoommeiⁿꞌ na cwilue ntꞌomcheⁿ, tsonnaaⁿꞌaⁿ:

—Maxjeⁿ Juan luaaꞌ, tsꞌaⁿ na sa̱ꞌntjo̱ⁿ na catyjena xtyoꞌ. Jnda̱ wandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ.

17-19Ee Herodes ñequio tsaⁿ na jndyu Felipe joona cwii nquieendyena. Sa̱a̱ Herodes mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ scuuꞌ tyjeeⁿ. Herodías jndyu yuscuꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tyotso Juan nnoom:

—ꞌU ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na mañꞌoomꞌ scuuꞌ tꞌiuꞌ.

Jnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ na jeeⁿ ndyaꞌ jndooꞌ yuscu Herodías Juan. Joꞌ chii seincjooꞌñe yuscuꞌñeeⁿ nnom Herodes ndoꞌ jom jeꞌ seiyoomꞌm, sa̱ꞌntjoom na calaꞌtyeⁿna Juan, chii catueeꞌna juu wꞌaancjo. Herodías queeⁿ tsꞌoom Juan hasta lꞌue tsꞌoom na calacueeꞌna juu sa̱a̱ tileicanda̱a̱. 20Ee Herodes nquiaⁿꞌaⁿ juu. Seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tseixmaⁿ Juan cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ na jnda̱ tqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. Joꞌ chii tyowañomꞌm juu cha ticatsꞌaa yuscuꞌñeeⁿ nawiꞌ ñꞌeⁿñe. Ñequio na xcweeꞌ tsꞌoom tyoñeeⁿ ñꞌoom na tyoñeꞌquiaa tsaⁿꞌñeeⁿ sa̱a̱ tijndye seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ñꞌoom na tyotseineiⁿ Juan. 21Sa̱a̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na juu Herodías ljeiiⁿ chiuu ya na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ. Ee tueeꞌ xueechuuꞌ Herodes, tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. Tquiaaⁿ nantquie na tcwaꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom sondaro, ndoꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye tsꞌo̱ndaa Galilea. 22Quia joꞌ tjaquieeꞌ yuscundyua jnda Herodías yuu cwicwaꞌ naⁿꞌñeeⁿ, seijnom jo nda̱a̱na. Jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌom Herodes ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na jlaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tsoom nnom yuscundyuaꞌñeeⁿ:

—Caⁿꞌ cantyjati na lꞌue tsꞌomꞌ no̱o̱ⁿ, ndoꞌ ja nñequia.

23Seityeⁿtyeeⁿ ñꞌoom, tsoom:

—Meiⁿnquia na nlcaⁿꞌ no̱o̱ⁿ, nñequia hasta meiiⁿ xcwe cantyja na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ.

24Jluiꞌ yuscuꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ, taxꞌeeⁿ nnom tsoñeeⁿ:

—Naⁿ, ¿ljoꞌ nlcaaⁿꞌa?

Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ nnom jnaaⁿ:

—Caⁿꞌ xqueⁿ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ.

25Mantyja seityuaaⁿꞌaⁿ, tjaquieeꞌnnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaaⁿ rey Herodes, tsoom:

—Ja lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na majeꞌndyo quiaaꞌ no̱o̱ⁿ cwii xio na njom xqueⁿ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ.

26Na luaaꞌ tso tsaⁿꞌñeeⁿ, jeeⁿ seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Herodes. Sa̱a̱ ncꞌe na jnda̱ tqueⁿtyeeⁿ ñꞌoomꞌm ñequio na ndyecheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, joꞌ chii tîcanda̱a̱ꞌ tsꞌoom na nntseichueeⁿꞌeⁿ ñꞌoom. 27Mantyja jñoom cwii sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ, sa̱ꞌntjoom na cjaacꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ xqueⁿ Juan. 28Quia joꞌ tja sondaroꞌñeeⁿ wꞌaancjo, tjacatyjeeⁿ xtyoꞌ Juan. Jnda̱ chii jndyoñꞌoom juunaꞌ tsꞌom cwii xio. Tquiaaⁿ nnom yuscuꞌñeeⁿ ndoꞌ juu tquiaa nnom tsondyee.

29Jnda̱ na jndye nnꞌaⁿ na tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Juan, quia joꞌ tyꞌecꞌomna seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tyꞌecatꞌiuuna jom.

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ naⁿnom

(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

30Nnꞌaⁿ na jñom Jesús tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ tjomndyenndaꞌna na mꞌaaⁿ. Tyoluena nnoom chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na jnda̱ ñelꞌana ndoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na jnda̱ ñetꞌmo̱o̱ⁿna. 31Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Cjaaya, nntsaaya cwii joo yuu na ñencjo̱o̱ jo jnda̱a̱ na nntaꞌjndya̱a̱ya.

Ee yuu na tyomꞌaⁿna jndye tsꞌaⁿ, nnꞌaⁿ na cwiquie ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiꞌoo, meiⁿ tileicjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nlcwaꞌna. 32Joꞌ chii jluiꞌna na ñenquieena ñꞌeⁿ wꞌaandaa na ꞌoona cwii joo yuu na tjaaꞌnaⁿ nnꞌaⁿ. 33Sa̱a̱ jndye nnꞌaⁿ ntyꞌiaatquia na cwiꞌoona ndoꞌ taꞌjnaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ joona na ꞌoowinomna. Ndoꞌ jlaꞌtyuaaꞌti naⁿꞌñeeⁿ, jnaⁿna njoomna tyꞌecaꞌna, tyꞌenquiandyena ꞌndyoo ndaaluee. Joona tquiejndyeena yuu na wjaa Jesús ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. 34Quia jlueeⁿꞌeⁿ tsꞌom wꞌaandaa ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ jnda̱ tjomndye joꞌ joꞌ. Tyꞌoom na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom naⁿꞌñeeⁿ ee cweꞌ mꞌaⁿtona chaꞌcwijom cwii tmaaⁿꞌ canmaⁿ na tjaa ꞌñeeⁿ juu na ya nnteixꞌee. Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na jndye ñꞌoom tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 35Quia na jnda̱ tmaaⁿ, nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê tyꞌentyjaaꞌna jom, jluena nnoom:

—Jeꞌ jnda̱ tmaaⁿ ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ lꞌaa meiⁿ rancho ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ. 36Cajñomꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ na nncꞌoona ranchoo nnꞌaⁿ oo njoom nchꞌu na nndyooꞌ nndyooꞌ cha joꞌ joꞌ nnda̱a̱ nlaꞌjndana na nlcwaꞌna. Ee joona tjaaꞌnaⁿ na cꞌomna na nlcwaꞌna.

37Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—ꞌO quiaꞌyoꞌ na nlcwaꞌna.

Quia joꞌ jluena nnoom:

—¿Cwaaⁿ nnda̱a̱ nleijndeii meiiⁿ nntsalajndaayâ chaꞌna we siaⁿnto sꞌom denario tyooꞌ na nñeꞌquiaayâ na nlcwaꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ?

38Taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿Cwanti tyooꞌ cwileiñꞌomꞌyoꞌ? Cantyꞌiaꞌyoꞌ cwanti na mawaa.

Jnda̱ na lꞌueena, jluena nnoom:

—Ñeꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñꞌeⁿ we catscaa cwileinꞌo̱o̱ⁿyâ.

39Quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na calꞌa nnꞌaⁿ cwii cwii tmaaⁿꞌ ndoꞌ cwindyuaandyena nacjooꞌ jnda̱ nchꞌu. 40Ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ tyꞌemeindyuaandyena cwii siaⁿnto na cwii cwii tmaaⁿꞌ, ndoꞌ ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ lꞌana wenꞌaaⁿ nchooꞌ nqui na cwii cwii tmaaⁿꞌ joona. 41Jnda̱ na toꞌñoom ꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñequio we catscaa, quia joꞌ jlunda̱a̱ñê cañoomꞌluee. Tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tsotyeeⁿ. Jnda̱ joꞌ tyjeeⁿ tyooꞌñeeⁿ, tquiaaⁿ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê cha joona nntꞌoomna joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na meindyuaandye. Majoꞌti sꞌaaⁿ ñꞌeⁿ we catscaa. 42Tcwaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ hasta tjacjoona. 43Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê jlaꞌtjomna ntaⁿꞌ ntyooꞌ ñꞌeⁿ calcaa na ꞌndiinaꞌ. Tooꞌ canchooꞌwe tsquiee. 44Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na tcwaꞌ ntyooꞌ na tyotꞌoom naⁿꞌñeeⁿ. Tueꞌntyjo̱ chaꞌna ꞌom meiⁿ na cweꞌ naⁿnom.

Tjacaa Jesús nnom ndaaluee

(Mt. 14:22-27; Jn. 6:16-21)

45Quia joꞌ mantyja jñom Jesús nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cuo̱na tsꞌom wꞌaandaa, cꞌooñetina, nncwitꞌiooꞌna xndyaaꞌ ndaaluee na nlquiena tsjoom Betsaida. Jom nljooꞌñetyeeⁿ yocheⁿ na majñoom nnꞌaⁿ na jndyendye. 46Ndoꞌ jnda̱ na jñoom naⁿꞌñeeⁿ, tjawaaⁿ cwii joo quiiꞌ jnda̱a̱ yuu na ñenqueⁿ na nntseineiiⁿ nnom Tsotyeeⁿ. 47Quia na jnda̱ teinco̱o̱ⁿꞌ, juu wꞌaandaaꞌñeeⁿ mamꞌaaⁿnaꞌ xcwe tsꞌom ndaaluee, ndoꞌ Jesús ñenqueⁿ cwii mꞌaaⁿ tyuaatcwii. 48Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jeeⁿ wiꞌ cwitjoom naⁿꞌñeeⁿ na ñjomndye wꞌaandaa, ee matseilcweꞌtyaꞌ jndye juunaꞌ. Jeeⁿ cwilaꞌjnda̱na na cwicantyjaandyena nꞌoom palaꞌ cwentaaꞌ wꞌaandaaꞌñeeⁿ. Chaꞌna ñequiee na cwitsjoom jnaaⁿ tjacaⁿ nnom ndaaluee. Tueeꞌcañoom na mꞌaⁿna, ndooꞌ cweꞌ nncwinoomꞌm joona. 49Quia ntyꞌiaana na mawjaacaⁿ nnom ndaaluee, jlaꞌtiuuna jndii cwintyꞌiaana. Jndeii tyolaꞌxuaana. 50Jeeⁿ ndyaꞌ tyuena ee chaꞌtsondyena ntyꞌiaana jom. Mantyja tꞌmaaⁿ joona, tsoom nda̱a̱na:

—Cꞌomꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ. Mannco̱ luaa. Tilacatyuendyoꞌ.

51Quia joꞌ tuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa yuu na ñjomndyena, mana teicheⁿ jndye. Joꞌ chii jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ joona cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 52Ee tilaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na sꞌaa Jesús ñequio ntyooꞌ na tcwaꞌ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ ndicwaⁿ tileiqueⁿna cwenta ꞌñeeⁿ cwiluiiñê.

Seinꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿwii ndyuaa Genesaret

(Mt. 14:34-36)

53Quia na jnda̱ teiꞌxndyaandyena ndaaluee, tquiena ndyuaa Genesaret. Joꞌ joꞌ teicjoomna wꞌaandaa ꞌndyoo ndaaluee. 54Quia jluiꞌna wꞌaandaa mañoomꞌ taꞌjnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ Jesús. 55Jlaꞌtyuaaꞌna, tyꞌena chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ, tyoꞌoochona nnꞌaⁿwii cweꞌ ñꞌeⁿ nduu meiⁿyuucheⁿ joo na ndyena na maweeꞌ Jesús. 56Ndoꞌ meiⁿyuucheⁿ na tueⁿꞌeⁿ, meiiⁿ njoom nchꞌu, meiiⁿ njoom tꞌmaⁿ, meiiⁿ jo ndoꞌ jnda̱a̱, tyotsa̱ꞌna nnꞌaⁿwii tsꞌom nato. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿwiiꞌñeeⁿ tyolaꞌtyꞌoondyena nnoom na nñequiaaⁿ meiiⁿ cweꞌ ꞌndyoo liaⁿꞌaⁿ na nñeꞌquioꞌna. Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyeꞌnquioꞌ ꞌndyoo liaⁿꞌaⁿ nꞌmaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index