Search form

Marcos 6:14

Cantyja na tueꞌ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ

(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)

14Ndoꞌ Herodes, tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom, jñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús ee chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ jnda̱ tꞌoomꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ luaa seitioom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, tsoom:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ¿aa nchii juu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ? ¿Aa nchii jom jnda̱ wandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ, joꞌ chii waa na matseixmaaⁿ na cwicanda̱a̱ machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿmeiⁿꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index