Search form

Marcos 6:2

2Quia na tueeꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos, tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿna, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Jluena:

—¿Yuu chuu tsaⁿmꞌaaⁿ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ na jeeⁿ yanaꞌ? Ndoꞌ ¿yuu jnaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌoom? ¿Chiuu waayuu na jeeⁿ jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ machꞌeeⁿ na tiquintyꞌiaaya?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index