Search form

Marcos 7

Waa na machꞌeenaꞌ na tilꞌueñe tsꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mt. 15:1-20)

1Nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquiena na mꞌaaⁿ Jesús. 2Ee jnda̱ tqueⁿna cwenta chiuu cwilꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cwicwaꞌ na tyootjeiꞌljuuꞌndyena chaꞌxjeⁿ costumbre na waa ee tyoondyuuꞌna chaꞌxjeⁿ nquiu naⁿꞌñeeⁿ na macaⁿnaꞌ. Joꞌ chii tyolaꞌncjooꞌndye naⁿꞌñeeⁿ nacjoona. 3Ee nnꞌaⁿ fariseos ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos, jeeⁿ cwiqueⁿndyena na cwilaꞌcanda̱na costumbre na tqueⁿ nnꞌaⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱na. Joꞌ chii mati ticwaꞌna xeⁿ nchii na nndyuuꞌjndyeena chaꞌxjeⁿ na matso costumbreꞌñeeⁿ. 4Ndoꞌ quia na cwinquiolcweeꞌna na tyꞌena tsꞌua ticwaꞌna xeⁿ nchii na cwiqueⁿljuꞌndyejndyeena. Mati jndye ntꞌomcheⁿ costumbre cwilaꞌwena na matseijndaaꞌñenaꞌ chiuu waa na nntmaaⁿ waso, ñequio caseito, ñequio xjo casuela, ñequio jnduu. 5Quia joꞌ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, taꞌxꞌeena nnom Jesús, jluena:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ ¿chiuu na ticalaꞌcanda̱na costumbre na tqueⁿ nnꞌaⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱ya na cwicwaꞌna na ndicwaⁿ mꞌaⁿna na tiqueⁿljuꞌndyena?

6Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—ꞌO nnꞌaⁿ na we waa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, jeeⁿ teixcwe ñꞌoom tjeiꞌ profeta Isaías cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ quia na seiljeiⁿ ñꞌoom na matsonaꞌ:

Naⁿmꞌaⁿꞌ ndooꞌ na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ja,

sa̱a̱ tꞌmaⁿ waa na tixcweeꞌ nꞌomna ñꞌeⁿndyo̱.

7Cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ja

ee cwitꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na cweꞌ cwiqueⁿ nnꞌaⁿ, tachii ñꞌoomya.

8Ndoꞌ tsoti Jesús nda̱a̱na:

—ꞌO yacheⁿ cwiꞌndyeꞌyoꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ cwitsantyjo̱ꞌyoꞌyoꞌ costumbre na cweꞌ nnꞌaⁿ tqueⁿ. Joo costumbreꞌñeeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ chiuu waa na nntmaaⁿ caseito, ñequio waso, ndoꞌ jndye ntꞌomcheⁿ ñꞌoom na laaꞌtiꞌ macaⁿnaꞌ na calacanda̱ꞌyoꞌ.

9Ndoꞌ tsotyeeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—ꞌO jeeⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ na tilꞌue ljeii na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cha nnda̱a̱ nntsantyjo̱ꞌyoꞌ costumbre na cwilꞌueeꞌndyoꞌ ncjoꞌyoꞌ. 10Ee matso Moisés: “Catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsotyeꞌ ñꞌeⁿ tsoꞌndyoꞌ”, ndoꞌ mati matsoom: “ꞌÑeeⁿ juu na matso ñꞌoomwiꞌ nacjooꞌ tsotye oo tsondyee, calaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ juu.” 11Sa̱a̱ ꞌo cwinduꞌyoꞌ wanaaⁿ na nntso tsꞌaⁿ nnom tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ: “Catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ taxocanda̱a̱ nnteijndeiya ꞌu ꞌnaⁿ na tjo̱o̱ndyuꞌ ee chaꞌtso ꞌnaⁿya na niom laꞌxmaⁿnaꞌ Corbán.” (Ñꞌoomwaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ jnda̱ tqueeⁿ joonaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom). 12Ndoꞌ quia na luaaꞌ cwinduꞌyoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌyoꞌ na tacaⁿnaꞌ na cateijndeii tsꞌaⁿ tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ. 13Ndoꞌ laaꞌtiꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ na tilꞌue ñꞌoom na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee cwilacanda̱ꞌyoꞌ costumbre na tqueⁿ nnꞌaⁿ. Mati jndye ntꞌomcheⁿ nnom na cwilꞌaꞌyoꞌ chaꞌna nmeiⁿꞌ.

14Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿ na jndyendye na mꞌaaⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—Candyeꞌyoꞌ chaꞌtsondyoꞌ ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ: 15Tjaaꞌnaⁿ cwii nantquie na macwaꞌ tsꞌaⁿ na nntsꞌaanaꞌ na tilꞌueñê jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ ñꞌoom na cwinaaⁿꞌ naquiiꞌ tsꞌoom nlꞌanaꞌ na tilꞌueñê. 16ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

17Quia joꞌ ꞌndii Jesús nnꞌaⁿ na jndyendye, tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê taꞌxꞌeendyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom tjañoomꞌ na seineiiⁿ. 18Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa maxjeⁿ mati ꞌo tilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ? ¿Aa tiqueⁿꞌyoꞌ cwenta na tjaaꞌnaⁿ cwii nnom nantquie na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ na juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na tilꞌueñe tsꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? 19Ee nchii naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ nncueeꞌnaꞌ. Maxjeⁿ tsꞌom tsiaⁿꞌaⁿ nncueeꞌnaꞌ, jnda̱ chii nnteiⁿꞌeⁿ juunaꞌ.

Luaaꞌ tsoom na maꞌmo̱o̱ⁿ na ya nlcwaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌtso nnom nantquie. 20Jnda̱ chii tsoom nda̱a̱na:

—Joo na cwinaaⁿꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ cwilꞌanaꞌ na tilꞌueñê jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 21Ee cantyjati na tseixmaⁿ naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ joꞌ na cwiwitquiooꞌ natia na matseitiuu chaꞌna cweꞌ nncꞌoomya tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, oo ñꞌeⁿ sculjaaꞌ, chaꞌna nntseicueeꞌ tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, 22chaꞌna nnchꞌuee tsꞌaⁿ, chaꞌna nntseiqueeⁿ tsꞌom tsꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, chaꞌna nncꞌoom tsꞌaⁿ na wiꞌñe, chaꞌna cweꞌ ñequiuꞌnnꞌaⁿ tsꞌaⁿ, chaꞌna meiⁿ cweꞌ tajnaaⁿꞌto tsꞌaⁿ, chaꞌna nntseita̱a̱ꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ, chaꞌna nntioꞌñꞌoom tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, chaꞌna nntseisꞌañe oo nntseiscuñe tsꞌaⁿ, oo chaꞌna nntseintjeiⁿñe cheⁿnquii tsꞌaⁿ. 23Chaꞌtso natiameiⁿꞌ cwinaaⁿꞌnaꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ndoꞌ joonaꞌ cwilꞌanaꞌ na tjaa yuu lꞌueñe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Cwii yuscu na seiyuꞌ ñequio Jesús

(Mt. 15:21-28)

24Jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ, tjaaⁿ ndyuaa Tiro ñꞌeⁿ Sidón. Joꞌ tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa ee ticalꞌue tsꞌoom na nndye nnꞌaⁿ na joꞌ mꞌaaⁿ. Sa̱a̱ tîcanda̱a̱ nncwantyꞌioom. 25Mañoomꞌ jndii cwii yuscu na joꞌ mꞌaaⁿ. Tyjeꞌcañoom joꞌ joꞌ ndoꞌ tcoꞌ xtye jo nnom Jesús. Ee mꞌaaⁿ yuscuchjoo jnda yuscuꞌñeeⁿ na maleiñꞌoom jndyetia. 26Ndoꞌ jom nchii tsꞌaⁿ judío. Jom tsꞌaⁿ sirofenicia. Sꞌaa tyꞌoo nnom Jesús na cwjiꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom yuscuchjoo jnaaⁿ. 27Sa̱a̱ tso Jesús nnoom:

—Matsonaꞌ na nlcwaꞌjndyee yocanchꞌu, ee ticatyꞌiomnaꞌ na nntjeiiꞌa na cwicwaꞌna na nñeꞌquiaayo̱o̱ joonaꞌ nda̱a̱ calueꞌ nchꞌu.

28Yuscuꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱ⁿ nnom Jesús. Tsoom:

—Jeeⁿ mayuuꞌ, ꞌu Ta, sa̱a̱ cantyꞌiaꞌ, calueꞌ nchꞌu ndyaꞌ cwicwaꞌyoꞌ meiiⁿ cweꞌ nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjeeꞌ meiⁿsa na jlaꞌquiaa yocanchꞌu.

29Quia joꞌ tso Jesús nnom yuscuꞌñeeⁿ:

—Jeeⁿ majoꞌndyo ñꞌoom na tsuꞌ. Ya xeⁿ wjaꞌtoꞌ waꞌ. Jnda̱ jluiꞌ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom yuscuchjoo jndaꞌ.

30Tja tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ quia na tueⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ, ljeiiⁿ na mawaacheⁿ yuscuchjoo cjooꞌ jnduu. Mayuuꞌ na jnda̱ jluiꞌ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom.

Seinꞌmaⁿ Jesús cwii tsꞌaⁿ na tileicatseineiⁿ

31Tjalcweꞌ Jesús na ñetꞌoom joꞌ joꞌ. Tjawinoom ndyuaa Tiro, ndoꞌ ndyuaa Sidón ñequio ndyuaa jo ndoꞌ njoom Decápolis. Tueⁿꞌeⁿ ndaaluee chjoo tsꞌo̱ndaa Galilea. 32Ndoꞌ tquioñꞌom nnꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿ na cantaaꞌ ndoꞌ cancheeꞌñe. Lꞌana tyꞌoo nnom Jesús na catioom tsꞌo̱o̱ⁿ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 33Quia joꞌ tjeiꞌño̱o̱ⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, tyꞌena yuu na ñeꞌwendyena. Tjaaꞌñê nda̱a̱lꞌo̱o̱ⁿ nꞌom luaꞌqui tsaⁿꞌñeeⁿ, seicanaⁿꞌaⁿ nomtsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿ ndaajnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ tyenquioomꞌm nomtsaa tsaⁿꞌñeeⁿ. 34Jnda̱ joꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cañoomꞌluee, ndoꞌ tcom tsꞌoom na jnda ntyjeeⁿ, tsoom:

—Efata. (Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ: Catseicanaaⁿñenaꞌ.)

35Mantyja jnaaⁿ nꞌom luaꞌqui tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mati xꞌee tsaa. Ndoꞌ mana jnaⁿnaꞌ na ya matseineiiⁿ. 36Quia joꞌ seicuꞌ Jesús ndyuee naⁿꞌñeeⁿ na ticaluena nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ cantyja na tuii. Sa̱a̱ meiiⁿ na ñenquiiꞌcheⁿ tyotsoom nda̱a̱na na ticaluena, joona yacheⁿ jndyeti tyolaꞌneiⁿna nda̱a̱ ncꞌiaana. 37Ndoꞌ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ, tyolaꞌneiⁿna, tyoluena:

—Jesús jeeⁿ ya machꞌeeⁿ ee nnꞌaⁿ na cantaa, machꞌeeⁿ na ya cwindyena. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na tileicalaꞌneiⁿ machꞌeeⁿ na ya cwilaneiⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index