Search form

Marcos 7:5

5Quia joꞌ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, taꞌxꞌeena nnom Jesús, jluena:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ ¿chiuu na ticalaꞌcanda̱na costumbre na tqueⁿ nnꞌaⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱ya na cwicwaꞌna na ndicwaⁿ mꞌaⁿna na tiqueⁿljuꞌndyena?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index