Search form

Marcos 8:34

34Quia joꞌ tꞌmaaⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ yuu na mꞌaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌom na nncwꞌaaꞌñe ja, cwjiꞌñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya tsꞌoom nawiꞌ na matjoom, meiiⁿ cueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index