Search form

Marcos 8:35

35Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mañequiaaⁿñe na catjom ljoꞌ na nntjom ee na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya ñequio ñꞌoom naya, juu tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñe, majoꞌto joꞌ nntsuuñe.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index