Search form

Marcos 9

1Mati tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ñjaaⁿ na xocwjena hasta xeⁿ jnda̱ ntyꞌiaanda̱a̱na na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio chaꞌtso najnda̱ na matseixmaaⁿ.

Seichuiiꞌnaꞌ Jesús

(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

2Jnda̱ na teinom yom xuee, tjañꞌoom Jesús Pedro ñꞌeⁿ Jacobo ñꞌeⁿ Juan. Tyꞌena cwii sjo̱ nandye yuu na ñenquieena. Ndoꞌ joꞌ joꞌ seichuiiꞌnaꞌ jom jo nda̱a̱na. 3Sꞌaanaꞌ na caxuee liaⁿꞌaⁿ, canchiiꞌtinaꞌ chaꞌna tsaaⁿ. Meiⁿ tjaaꞌnaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ mmaⁿ cwii liaa na nleicanchiiꞌti juunaꞌ chaꞌna liaⁿꞌaⁿ. 4Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ teitquiooꞌñe Elías ñꞌeⁿ Moisés na cwilaꞌneiⁿna ñꞌeⁿ Jesús. 5Quia joꞌ tso Pedro nnom Jesús:

—Jeeⁿ ndyaꞌ ya na mꞌaaⁿya ñjaaⁿ. Cwa, nlꞌaayâ ndyee xquieꞌ ncwaⁿꞌ. Cwii cwentaꞌ nncuꞌ, cwii cwentaaꞌ Moisés, ndoꞌ cwii cwentaaꞌ Elías.

6Ñꞌoommeiⁿꞌ tsoyom cweꞌ ncꞌe na seiñꞌeeⁿꞌñꞌeⁿnaꞌ jom ee na jeeⁿ ndyaꞌ cwicatyuena. 7Quia joꞌ jndyocue cwii nchquiu na seincwaaⁿꞌñenaꞌ nacjoona. Ndoꞌ teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nchquiuꞌñeeⁿ, tsoom:

—Luaañe Jndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiiⁿ.

8Matsꞌiaa joꞌ quia jleityꞌiomnda̱a̱na, jliuna cwa tacꞌoomñe Elías ñꞌeⁿ Moisés ñꞌeⁿndyena. Macanda̱ ñenquii Jesús cwimꞌaaⁿ.

9Yocheⁿ na cwinquiocuena sjo̱ꞌñeeⁿ, sa̱ꞌntjom Jesús na meiⁿcwii ñꞌoom ticaluena nda̱a̱ nnꞌaⁿ chiuu waa na ntyꞌiaana na seichuiiꞌnaꞌ jom. Ñequiiꞌcheⁿ na nlaꞌneiⁿna ñꞌoomwaaꞌ quia jnda̱ mawandoꞌxcoom xeⁿ jnda̱ jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom. 10Ndoꞌ tyolaꞌwena ñꞌoomꞌñeeⁿ ñequio na jeeⁿ xcweeꞌ nꞌomna. Tyotaꞌxꞌeendye cheⁿnquieena nda̱a̱na ljoꞌ ñecatso ñꞌoom na tsoom na quia nncwandoꞌxcoom na nncueeⁿꞌeⁿ. 11Quia joꞌ jluena nnoom:

—Nquiee nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés cwilue macaⁿnaꞌ na Elías nndyojñeeⁿ.

—¿Chiuu na luaaꞌ cwilue naⁿꞌñeeⁿ?

12Ndoꞌ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na tsoom:

—Mayuuꞌ na ncwjeeꞌjndyee Elías na nntseijndaaꞌñê chaꞌtso. Sa̱a̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, ¿chiuu waa na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿya? Matsonaꞌ na jndye nawiꞌ catjo̱ⁿ ndoꞌ nncꞌom nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌomna ja. 13Sa̱a̱ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ na nquii na cwiluiiñe Elías, jnda̱ tyjeeⁿꞌeⁿ, ndoꞌ tyolꞌa nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na lꞌue nꞌomna ñꞌeⁿñê ee luaaꞌ matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tseixmaaⁿ na catjoom.

Seinꞌmaⁿ Jesús cwii tyochjoo

(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)

14Jnda̱ na tquienndaꞌna yuu ljooꞌndye ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana, quia joꞌ ntyꞌiaana na jnda̱ tquieꞌcañom cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye nacañoom naⁿꞌñeeⁿ. Ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyueena ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 15Ndoꞌ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌñeeⁿ quia na ntyꞌiaana jom, tꞌomna na jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Jlaꞌtyuaaꞌna, tyꞌecatjomndyena jom. Tquiana na xmaⁿñê. 16Quia joꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿Ljoꞌ ñꞌoom na jeeⁿ cwilañꞌeeⁿꞌ ndyueeꞌyoꞌ?

17Cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ tmaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ, tꞌo̱o̱ⁿ. Tsoom:

—Maestro, jndyo̱ñꞌo̱ⁿya tiꞌjndaaya ñjaaⁿ, ee maleiñꞌoom jndyetia jom ndoꞌ machꞌee na tileicatseineiiⁿ. 18Ndoꞌ meiⁿyuucheⁿ na mꞌaaⁿñê quia jnda̱ jnaⁿnaꞌ maxjeⁿ matseiquioo jndyetia jom nomtyuaa. Cwiluiꞌ chomꞌ ꞌñom, mati manqueeⁿ ndeiꞌnꞌoom, ndoꞌ cwileiquiiñê. Maꞌndiinaꞌ jom na tajneiⁿ. Ndoꞌ jnda̱ sꞌaa tyꞌoo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ na catjeiiꞌna jndyetiaꞌñeeⁿ, sa̱a̱ tîcanda̱a̱ lꞌana.

19Quia joꞌ tso Jesús:

—ꞌO nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌyaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿cwanti yo macaⁿnaꞌ na cwii nljooꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ na mꞌmo̱o̱ⁿtya̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ? ¿Cwanti xuee cwii nnda̱a̱ nntseiquii tsꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ? Quioꞌñꞌomꞌyoꞌ tyochjoomꞌaaⁿꞌ ñjaaⁿñe.

20Quia joꞌ tquioñꞌomna tyochjoo na mꞌaaⁿ Jesús. Ndoꞌ quia ntyꞌiaaꞌ jndyetia Jesús, sꞌaanaꞌ na tyocoñoomñenaꞌ tyochjooꞌñeeⁿ. Tiooñê nomtyuaa, tyotseicantyeeⁿñê ndoꞌ tyocaluiꞌ chomꞌ ꞌñom. 21Taꞌxꞌee Jesús nnom tsotye tyochjoo, tsoom:

—¿Cwanti xuee na luaaꞌ matjoom?

Tꞌo̱ tsotyeeⁿ, tso:

—Xjeⁿ na cachjooñêcheⁿ jnaⁿnaꞌ. 22Ndoꞌ teijndye ndiiꞌ matseiquioonaꞌ jom quiiꞌ chom ndoꞌ quiiꞌ ndaa, cha cueeⁿꞌeⁿ. Joꞌ chii cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyô̱ xeⁿ waa na nnda̱a̱ nntsaꞌ, cateijndeiꞌ jâ.

23Tso Jesús nnom:

—Matsuꞌ xeⁿ nnda̱a̱ ntsꞌaa. Chaꞌtso nnda̱a̱ nluii quia na matseiyuꞌ tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

24Quia joꞌ jndeii seineiⁿ tsotye tyochjoo, tso:

—Ja matseiyuꞌa. Cateijndeiꞌ ja na nntseiyuꞌyatya̱.

25Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na ntyjantyja jaawijndyendye nnꞌaⁿ nacañomꞌm, quia joꞌ seitiaaⁿꞌaⁿ jndyetiaꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌU jndyetia na macheꞌ na cantaa nnꞌaⁿ ndoꞌ na tileicalaꞌneiⁿna, matsa̱ꞌntjo̱ⁿ na caluiꞌ ndoꞌ tajom nncjaꞌquieꞌnndaꞌ naquiiꞌ tsꞌom tyochjoomꞌaaⁿꞌ.

26Quia joꞌ jndeii seixuaa jndyetia. Sꞌaaⁿ na jeeⁿ tyocoꞌñoomñenaꞌ tyochjoo, mana jlueeⁿꞌeⁿ. ꞌNdiinaꞌ juu chaꞌcwijom tsꞌoo. Joꞌ chii majndyeti nnꞌaⁿ jluena na jnda̱ tueꞌ tyochjoo. 27Sa̱a̱ Jesús tꞌueeⁿ tsꞌo̱ tyochjooꞌñeeⁿ, seiweeⁿ juu. Mañoomꞌ teintyjeeꞌ.

28Jnda̱ joꞌ tjaquieeꞌ Jesús quiiꞌ wꞌaa. Tjuꞌnaꞌ na ñenqueⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ taꞌxꞌeena ñꞌoomꞌñeeⁿ ꞌñom, jluena:

—¿Chiuu waayuu na jâ tîcanda̱a̱ nntjeiiꞌâ jndyetiamꞌaaⁿꞌ?

29Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Chaꞌna jndyetiamꞌaⁿꞌ, tjaaꞌnaⁿ ꞌneeⁿ nnda̱a̱ nncwjiꞌ joona xeⁿ nchii na nntseineiⁿ tsꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na nntseicwejndoꞌñe.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 17:22-23; Lc. 9:43-45)

30Jnda̱ na jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tyꞌena, teinomna tsꞌo̱ndaa Galilea. Sa̱a̱ ticalꞌue tsꞌoom na nliu nnꞌaⁿ na joꞌ wjaⁿ. 31Ee maꞌmo̱o̱ⁿ chiuu waa na nntjoom na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nñequiaa tsꞌaⁿ cwenta jom luee nnꞌaⁿ ndoꞌ nlaꞌcueeꞌ jom sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ ndyee xuee na tueeⁿꞌeⁿ maxjeⁿ nncwandoꞌxcoom. 32Sa̱a̱ joona ticalaꞌno̱ⁿꞌna ñꞌoom na tsoom ndoꞌ nquiaana na nntaꞌxꞌeena nnoom ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿnaꞌ.

¿ꞌÑeeⁿ na tꞌmaⁿti cwiluiiñe?

(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)

33Tquiena Capernaum. Ndoꞌ quia na jnda̱ mamꞌaⁿna quiiꞌ wꞌaa, quia joꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿Cwaaⁿ ñꞌoom ñejlaꞌncjooꞌndyoꞌ nda̱a̱ ntyjeeꞌyoꞌ xjeⁿ na ñetquio̱o̱ya nato?

34Sa̱a̱ joona yacheⁿ jlaꞌcheⁿna, ee mayuuꞌ xjeⁿ na ñeñjomndyena nato tyolaꞌncjooꞌndyena ꞌñeeⁿ cwii joona tꞌmaⁿti cwiluiiñe. 35Jnda̱ na tjacjoo Jesús, tqueeⁿꞌñê canchooꞌwendye joona na cꞌoontyjaaꞌtina. Tsoom nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na maqueⁿ tsꞌom na nlcoꞌnnomnaꞌ juu jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matsonaꞌ na cjuꞌñecjeeⁿ ndoꞌ candiꞌntjoom nda̱a̱ chaꞌtso ncꞌiaaⁿꞌaⁿ.

36Quia joꞌ tꞌueeⁿ cwii tyochjoo, tcoomꞌm juu xcwe quiiꞌntaaⁿna. Jnda̱ chii tyꞌoom juu ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

37—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macoꞌñom cwii yucachjoo ñequio xueya chaꞌna yucachjoomꞌaaⁿ, ja macoꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na macoꞌñom ja, nchii macanda̱ ñennco̱ macoꞌñom. Mati macoꞌñom nqueⁿ na jñoom ja.

Tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mt. 10:42; Lc. 9:49-50)

38Tso Juan nnom Jesús:

—Maestro, ntyꞌiaayâ cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ñequio xueꞌ. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ tyootseijomñê ñꞌeⁿndyo̱ jaa. Joꞌ chii jlaꞌtsaaⁿꞌndyô̱ jom.

39Sa̱a̱ tso Jesús nda̱a̱na:

—Talaꞌtsaaⁿꞌndyoꞌ jom ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ ñequio xueya, xocatsꞌaanaꞌ na nda̱nquia nntso cwii ñꞌoom wiꞌ nacjoya. 40Ee tsꞌaⁿ na ticꞌoom nacjoya, cwiluiiñe tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya. 41Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nñequiaa meiⁿ ñechjoowiꞌ ndaatioo na nncweꞌyoꞌ ncꞌe na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ nnco̱ na cwiluiindyo̱ Cristo, mayuuꞌcheⁿ waa naya ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Qua̱a̱ⁿya cwenta na ticalꞌaya natia

(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1-2)

42’Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ntsꞌaa na catseitjo̱o̱ñe cwii tsꞌaⁿ na cachjoo matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, juu tsaⁿꞌñeeⁿ yati xeⁿ cwityeⁿ cwii tsjo̱ꞌsuu xtyoomꞌm, ndoꞌ catueeꞌ nnꞌaⁿ jom tsꞌom ndaaluee. 43Xeⁿ na wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿꞌ cwii tsꞌo̱ꞌ, catsaꞌ xjeⁿ juunaꞌ chaꞌcwijom na catyjeeꞌ juunaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na nncwandoꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom na ticanda̱a̱ꞌ we tsꞌo̱ꞌ nchiiti na canda̱a̱ꞌndyuꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ bꞌio yuu na tijoom canduuꞌ chom. 44Yuu tijoom cwje canti meiⁿ na nnduuꞌ chom. 45Ndoꞌ xeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿꞌ cwii xꞌeꞌ, catsaꞌ xjeⁿ chaꞌcwijom na catyjeeꞌ juunaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na nncwandoꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom ticanda̱a̱ꞌ we ncꞌeꞌ nchiiti na canda̱a̱ꞌndyuꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ bꞌio yuu na tijoom canduuꞌ chom. 46Ndoꞌ tijoom cwje canti meiⁿ na nnduuꞌ chom. 47Ndoꞌ xeⁿ cweꞌ cantyja na mantyꞌiaꞌ wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catsaꞌ xjeⁿ chaꞌcwijom na cwjiꞌ tsꞌomnjomꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati na nncjaꞌquieꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiiⁿ chaꞌcwijom na nchjaⁿꞌ nchiiti na canda̱a̱ꞌ we nꞌomnjomꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ bꞌio 48yuu na tijoom cwje canti ndoꞌ meiⁿ na nnduuꞌ chom.

49’Ee ticwii cwii tsꞌaⁿ nleichjeⁿꞌñê ñequio chom. Cwilaꞌchjeⁿꞌ nnꞌaⁿ seii quiooꞌ na cwiñeꞌquiana na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 50Jeeⁿ lꞌue tsjaaⁿꞌ sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ jluiꞌ na chjeⁿꞌnaꞌ, tjaa yuu cwii nlꞌue juunaꞌ. Joꞌ chii ꞌo cꞌomꞌyoꞌ chaꞌna tsjaaⁿꞌ na xocaluiꞌ na chjeⁿꞌnaꞌ quia joꞌ ñenquiiꞌcheⁿ nleilꞌuendyoꞌ quiiꞌntaaⁿ ncꞌiaꞌyoꞌ ndoꞌ tjoomꞌ ñꞌoom nncꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index