Search form

Marcos 9:25

25Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na ntyjantyja jaawijndyendye nnꞌaⁿ nacañomꞌm, quia joꞌ seitiaaⁿꞌaⁿ jndyetiaꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌU jndyetia na macheꞌ na cantaa nnꞌaⁿ ndoꞌ na tileicalaꞌneiⁿna, matsa̱ꞌntjo̱ⁿ na caluiꞌ ndoꞌ tajom nncjaꞌquieꞌnndaꞌ naquiiꞌ tsꞌom tyochjoomꞌaaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index