Search form

Mateo 1:20

20Yocheⁿ na luaaꞌ matseitioom, tsoomꞌm ndaa na teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ:

—ꞌU José na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ tintyꞌueꞌ na nncoꞌñomꞌ María na nluiiñê scuꞌ. Ee cantyja najndeii Espíritu Santo joꞌ na jndeiiñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index