Search form

Mateo 10

Macwjiiꞌñe Jesús canchooꞌwe nnꞌaⁿ nluiindye apóstoles

(Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16)

1Jesús tqueeⁿꞌñê jâ nnꞌaⁿ canchooꞌwe. Tquiaaⁿ cantyja najndeii na matseixmaaⁿ nda̱a̱yâ na catjeiiꞌâ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ na calaꞌnꞌmaaⁿyâ nnꞌaⁿ chaꞌtso nnom ntycu na wiina ñequio chaꞌtso nnom na tajndeiiꞌ nꞌomna na maquiinaꞌ.

2Nmeiiⁿ ncuee canchooꞌwendyô̱ apóstoles na jñoom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Najndyee Simón, na mati jndyu Pedro, jnda̱ we tyjeeⁿ Andrés, jnda̱ joꞌ Jacobo ñequio tyjeeⁿ Juan ntseinda Zebedeo, 3Felipe ñequio Bartolomé, Tomás ñequio ja Mateo na ñetoꞌño̱ⁿ tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ, ndoꞌ Jacobo jnda Alfeo ñequio Lebeo, tsaⁿ na cwiluena Tadeo, 4Simón, tsꞌaⁿ na ndiiꞌñe tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ partido cananista, ndoꞌ ñꞌeⁿ Judas Iscariote, tsaⁿ na tquiaa cwenta Jesús.

Majñom Jesús nnꞌaⁿ canchooꞌwendye

(Mr. 6:7-13; Lc. 9:1-6)

5Ndoꞌ canchooꞌwendyô̱ jâ jñom Jesús, jnda̱ tquiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱yâ, tsoom:

—Tintsaquieꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na nchii nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ tintsaquieꞌyoꞌ naquiiꞌ meiⁿcwii tsjoom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ samaritanos. 6Sa̱a̱ catsaꞌyoꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaaⁿya, nnꞌaⁿ Israel na cwiluiindyena chaꞌcwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye. 7Ndoꞌ yocheⁿ na tsacoꞌndiiꞌndyoꞌ, quiaꞌyoꞌ ñꞌoom, canduꞌyoꞌ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. 8Calaꞌnꞌmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿwii ñequio nnꞌaⁿ na cho tycu lepra. Calanlcwiꞌyoꞌ lꞌoo. Catjeiꞌyoꞌ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Chaꞌxjeⁿ na jnda ꞌo na cweꞌyu naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, malaaꞌtiꞌ quiaꞌ ꞌo na nndaa ntꞌomcheⁿ.

9’Tintsachoꞌyoꞌ sꞌom cajaⁿ, meiⁿ sꞌom xuee, meiⁿ sꞌom wee na ñjom chetsjaꞌ na ntyjaandyoꞌ. 10Meiⁿ chetsjaꞌ tintsachoꞌyoꞌ na tsaꞌyoꞌ nato, ñecwii ljo liaa, meiⁿ lcoom, meiⁿ tsꞌoomlꞌeii. Ee tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tseixmaaⁿ na coꞌñoom na nleilꞌueeꞌñê na macaⁿnaꞌ jom.

11’Ndoꞌ meiⁿyuucheⁿ na nntsaquieꞌyoꞌ, meiiⁿ tsjoom tꞌmaⁿ, meiiⁿ tsjoom chjoo, joꞌ joꞌ calꞌueeꞌndyoꞌ ꞌñeeⁿ juu tseixmaⁿ na ya tsꞌaⁿñe. Waaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ joꞌ caljooꞌndyoꞌ hasta quia na nluiꞌyoꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. 12Quia na cwitsaquieꞌyoꞌ naquiiꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ, canduꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom matioꞌnaaⁿñê joona. 13Ndoꞌ xeⁿ wꞌaaꞌñeeⁿ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ya nnꞌaⁿndye, quia joꞌ nluii chaꞌxjeⁿ na cwinduꞌyoꞌ na catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. Sa̱a̱ xeⁿ ticꞌomna na ya nnꞌaⁿndyena, quia joꞌ tixocaluii chaꞌxjeⁿ na cwinduꞌyoꞌ. 14Ndoꞌ xeⁿ nntsꞌaanaꞌ na mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na tiñeꞌcatseiljo ꞌo, oo tiñeꞌcandii ñꞌoom na cwinduꞌyoꞌ, quia na cwicaluiꞌyoꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ oo tsjoomꞌñeeⁿ calaꞌquiaꞌyoꞌ tsꞌojnda̱a̱ na chuuꞌ ncꞌeeꞌyoꞌ. Ee na nlꞌaꞌyoꞌ na luaaꞌ cwicaluiꞌyuuꞌnaꞌ na joona tiñeꞌcatoꞌñoomna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ. 15Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, juu xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, matꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ yuu na tîcatoꞌñoom nnꞌaⁿ ñꞌoom naya, nchiiti na nlcoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ ndyuaa Sodoma ñequio Gomorra na teiyo seityuiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwii cwii tsjoomna ncꞌe na wiꞌndye naⁿꞌñeeⁿ.

Nlcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo

16’Queⁿꞌyoꞌ cwenta, majño̱o̱ⁿya ꞌo quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na wiꞌndye. Cwiluiindyoꞌ chaꞌcwijom canmaⁿ na mꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿ lobo. Cweꞌ joꞌ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ chaꞌna catsuu cha tiquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ ꞌo. Ndoꞌ cꞌomꞌyoꞌ na tjaa mayaⁿꞌyoꞌ chaꞌna catuꞌ. 17Matsjo̱o̱ calꞌaꞌyoꞌ cwenta naⁿꞌñeeⁿ ee nncꞌoochona ꞌo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ndoꞌ nlaꞌseiꞌna ꞌo meiiⁿ naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿna. 18Ndoꞌ nncꞌoochona ꞌo jo nda̱a̱ gobiernom ñequio jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndyeti ncꞌe cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaya. Joꞌ na nñequiaanaꞌ na wanaaⁿ na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mati nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyoocandaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 19Sa̱a̱ tincꞌomꞌyoꞌ ñꞌomtiuu ñꞌoom na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ oo chiuuya nlanchuꞌyoꞌ ñꞌoom. Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌmo̱o̱ⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ quia na jeꞌ mamacaⁿnaꞌ na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ. 20Ee ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ nchii na jndo̱ꞌ nꞌomꞌ ncjoꞌyoꞌ ee nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌomꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom nntꞌo̱ꞌyoꞌ.

21’Ee ntseinda tsꞌaⁿ nñequiana cwenta tyjeena na nlaꞌcueeꞌ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ juu. Ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na nñeꞌquiana cwenta ndana na cwje. Ndoꞌ nda nnꞌaⁿ nlaꞌwendyena nacjoo tyendyeena cha cwje naⁿꞌñeeⁿ. 22Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nncꞌomna na jndoona ꞌo, ncꞌe na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na tyeⁿ cwiljooꞌñe ñꞌeⁿndyo̱ hasta na macanda̱, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñe. 23Quia cwitaꞌwiꞌna ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ cwii tsjoom, caluiꞌyoꞌ joꞌ joꞌ, catsaꞌyoꞌ cwiicheⁿ tsjoom. Ee ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱, tyooluiꞌñꞌeⁿ njoom ndyuaa Israel na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncwja̱nndaꞌa.

24Tsoti Jesús ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Tsoom:

—Juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ ticaluiitꞌmaⁿñê, ee nquii maestro ꞌnaaⁿꞌaⁿ cwiluiitꞌmaⁿñeti nchiiti jom. Ndoꞌ mati juu tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom ticaluiitꞌmaⁿñê, ee nquii patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ tꞌmaⁿti cwiluiiñe nchiiti jom. 25Juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ matsonaꞌ na catjoom chaꞌxjeⁿ na matjom maestro ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ mati juu tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom matyꞌiomnaꞌ na cjaawinoom chaꞌxjeⁿ na mawinom tsꞌaⁿ na mandiꞌntjoom nnom. Ndoꞌ nquii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe cwii wꞌaa, xeⁿ nlue nnꞌaⁿ na cwiluiiñê tsaⁿjndiitquiee, majndeiiticheⁿ tinluena ñꞌoomwiꞌ nacjoo nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ.

ꞌÑeeⁿ juu laxmaaⁿya na cꞌo̱o̱ⁿya na nquiaaya

(Lc. 12:2-9)

26’Quia joꞌ tintyueꞌyoꞌ ljoꞌ na nlꞌa nnꞌaⁿ ꞌo. Ee chaꞌtso na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ jeꞌ, maxjeⁿ nleitquiooꞌ. Ndoꞌ meiⁿ tjaaꞌnaⁿ cwii na cweꞌ ntyꞌiu tuii na tixocwitquiooꞌnaꞌ. 27Cweꞌ joꞌ joo ñꞌoom tjañoomꞌ na matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, ꞌo calaneiⁿꞌ ndyeyuꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ ñꞌoom na matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ na ñencjoꞌyoꞌ, canduꞌyoꞌ na candye chaꞌtso nnꞌaⁿ. 28Tincꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwjee ncꞌiaa ee tixonda̱a̱ nlaꞌcatsuuna añmaaⁿ nnꞌaⁿ. ꞌO jeꞌ cꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee jom waa najneiⁿ na nncjoomꞌm tsꞌaⁿ quiiꞌ bꞌio, na nntsuuñe añmaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na macanda̱.

29’ꞌO manquiuꞌyoꞌ na meiⁿchjoo ticajnda cwiwilꞌua we cantsaa nchꞌu. Sa̱a̱ nquii Tsotyeꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ cwenta jooyoꞌ. Meiⁿcwiindye jooyoꞌ xocueꞌ na ticaljeiiⁿ. 30Mati ticwii cwii soonqueⁿꞌyoꞌ majndaaꞌ ntyjeeⁿ ljoꞌ joonaꞌ. 31Cweꞌ joꞌ tilacatyuendyoꞌ ee jndandyoꞌtiꞌyoꞌ ntyjeeⁿ nchiiti cantsaa nchꞌu.

Catjeiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo

(Lc. 12:8-9)

32’Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nncwjiꞌyuuꞌñe cantyja ꞌnaⁿya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ja nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ na mawajnaⁿꞌa jom jo nnom Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. 33Sa̱a̱ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na nncwjiꞌñe cantyja ꞌnaⁿya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, mati ja nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ na ticwajnaⁿꞌa jom jo nnom Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.

Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús mato̱ⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ

(Lc. 12:51-53; 14:26-27)

34’Ticalaꞌtiuuꞌyoꞌ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na ya nncꞌom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ncꞌiaana. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na caljoya nꞌom nnꞌaⁿ ñequio ncꞌiaana. Ee cantyja ꞌnaⁿya nncꞌom nnꞌaⁿ na jndoondye ntyjeena. 35Ee cantyja ꞌnaⁿ ja nnto̱ⁿꞌnaꞌ tsaⁿsꞌa ñꞌeⁿ tsotyeeⁿ, mati tsaⁿscu ñꞌeⁿ tsoñeeⁿ, ndoꞌ tsaⁿnntsa ñꞌeⁿ sta̱xeeⁿꞌeⁿ. 36Cweꞌ joꞌ cwii cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, nquiee nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ nlaꞌjndoona jom.

37’ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na jndati ntyjii tsotye, tsondyee, nchiiti ja, tsaⁿꞌñeeⁿ titseixmaaⁿ na nncꞌoomñê cwentaya. Mati juu tsꞌaⁿ na jndati ntyjii ñꞌeⁿ tiꞌjnda, oo nomjnda, nchiiti ñꞌeⁿndyo̱ ja, tsaⁿꞌñeeⁿ ticatsonaꞌ na nncꞌoomñe cwentaya. 38Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nntseijomñe cantyja na matsꞌaa, xeⁿ tiljoya tsꞌom nawiꞌ na matjom cantyja ꞌnaⁿya, meiiⁿ cueꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ ticatsonaꞌ na nntseixmaaⁿ cwentaya. 39Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom ncꞌe na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya, nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñê, majoꞌto joꞌ nntsuuñê.

Naya na cwicandaa nnꞌaⁿ

(Mr. 9:41)

40’Meiⁿquia tsꞌaⁿ na matseiljo ꞌo, mati ja matseiljo tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na matseiljo ja, mati matseiljo tsaⁿꞌñeeⁿ Tsotya̱ya na jñom ja. 41Meiⁿquia tsꞌaⁿ na matseiljo cwii profeta na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juu naya na macandaaꞌ cwii profeta, majoꞌti nndaaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ na matseiljo cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, ncꞌe na mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ na ya machꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ, mañejuu naya na macandaaꞌ tsꞌaⁿ na ya machꞌee, majoꞌti nndaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 42Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee naya meiiⁿ ñeꞌchjoowiꞌ ndaatioo teiⁿ na nncꞌuu cwii tsꞌaⁿ na titꞌmaⁿ cwiluiiñe ncꞌe na matseijomñe ñꞌeⁿndyo̱, ñꞌoom na mayuuꞌ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ waa naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index