Search form

Mateo 10:15

15Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, juu xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, matꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ yuu na tîcatoꞌñoom nnꞌaⁿ ñꞌoom naya, nchiiti na nlcoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ ndyuaa Sodoma ñequio Gomorra na teiyo seityuiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwii cwii tsjoomna ncꞌe na wiꞌndye naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index