Search form

Mateo 10:23

23Quia cwitaꞌwiꞌna ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ cwii tsjoom, caluiꞌyoꞌ joꞌ joꞌ, catsaꞌyoꞌ cwiicheⁿ tsjoom. Ee ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱, tyooluiꞌñꞌeⁿ njoom ndyuaa Israel na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncwja̱nndaꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index