Search form

Mateo 10:25

25Juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ matsonaꞌ na catjoom chaꞌxjeⁿ na matjom maestro ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ mati juu tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom matyꞌiomnaꞌ na cjaawinoom chaꞌxjeⁿ na mawinom tsꞌaⁿ na mandiꞌntjoom nnom. Ndoꞌ nquii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe cwii wꞌaa, xeⁿ nlue nnꞌaⁿ na cwiluiiñê tsaⁿjndiitquiee, majndeiiticheⁿ tinluena ñꞌoomwiꞌ nacjoo nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index