Search form

Mateo 10:26

ꞌÑeeⁿ juu laxmaaⁿya na cꞌo̱o̱ⁿya na nquiaaya

(Lc. 12:2-9)

26’Quia joꞌ tintyueꞌyoꞌ ljoꞌ na nlꞌa nnꞌaⁿ ꞌo. Ee chaꞌtso na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ jeꞌ, maxjeⁿ nleitquiooꞌ. Ndoꞌ meiⁿ tjaaꞌnaⁿ cwii na cweꞌ ntyꞌiu tuii na tixocwitquiooꞌnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index