Search form

Mateo 10:39

39Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom ncꞌe na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya, nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñê, majoꞌto joꞌ nntsuuñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index