Search form

Mateo 11

Juan jñoom nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús

(Lc. 7:18-35)

1Quia na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, quia joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ. Tjaaⁿ na mꞌmo̱o̱ⁿ ndoꞌ na nñequiaaⁿ ñꞌoom naquiiꞌ njoom ndyuaaꞌñeeⁿ.

2Juan tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ, mꞌaaⁿ wꞌaancjo quia na jñeeⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na tyochꞌee Cristo. Jñoom we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cꞌootaꞌxꞌee cwii ñꞌoom ꞌndyoo Jesús. 3Jluena:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ Cristo na nncwjeeꞌcañoom tsjoomnancue, oo aa nncwindo̱o̱ꞌâ cwiicheⁿ?

4Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Catsaꞌyoꞌ ndoꞌ canduꞌyoꞌ nnom Juan cantyja ñꞌoom naya na cwindyeꞌyoꞌ ndoꞌ na cwintyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ na jndye nnꞌaⁿ cwinꞌmaaⁿ. 5Ndoꞌ canduꞌyoꞌ nnoom nnꞌaⁿ na ñetꞌom na nchjaaⁿ jnda̱ teitquioo. Nnꞌaⁿ na ñetꞌom na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ jeꞌ ya cwiꞌoocaꞌ. Nnꞌaⁿ na ñecho tycu lepra, jeꞌ jnda̱ ljuuꞌndye. Nnꞌaⁿ na ñetꞌom na cantaa, jeꞌ ya cwindye. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, jeꞌ jnda̱ cwitaꞌndoꞌxcona. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na ntyꞌiaandye jnda̱ macwindyena ñꞌoom naya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. 6Ndoꞌ neiiⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na ñeꞌcwii matseitiuu cantyja ꞌnaⁿya ee juu xotseijnaaⁿꞌnaꞌ.

Ñꞌoommeiⁿꞌ seineiⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jñom Juan.

7Quia na jnda̱ tyꞌelcweeꞌ naⁿꞌñeeⁿ, to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nda̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacañomꞌm cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan. Tsoom:

—¿Chiuu waa na saacantyꞌiaꞌyoꞌ na saꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ Juan jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom? ¿Aa ntyꞌiaꞌyoꞌ na jom tsꞌaⁿ na we waa na matseineiⁿ chaꞌcwijom cwii tsmaaⁿ na maleiñꞌoomñe jndye? Ntyjii nchii joꞌ. 8Quia joꞌ ¿chiuu waa na saacantyꞌiaꞌyoꞌ na saꞌyoꞌ? ¿Aa ntyꞌiaꞌyoꞌ cwii tsꞌaⁿ na cwee liaa na jnda? Ntyjii nchii joꞌ. Ee ꞌo nquiuꞌyoꞌ na macanda̱ nnꞌaⁿ na tjacantyja na tꞌmaⁿ nꞌiaaⁿ, joona cwicweeꞌna liaa jnda ñequio nnꞌaⁿ wꞌaana. 9Quia joꞌ ¿chiuu waa na saacantyꞌiaꞌyoꞌ? ¿Aa ntyꞌiaꞌyoꞌ cwii profeta? Ja ntyjii na joꞌ. Ndoꞌ jom tꞌmaⁿti cwiluiiñê nchiiti ntꞌomcheⁿ profeta. 10Ee ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Luaa matsonaꞌ:

Ja majño̱o̱ⁿñetya̱ya cwii moso ꞌnaⁿya na wjaajndyee jo njomꞌ.

Jom nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaⁿꞌ, cha nncꞌomcꞌeendye nnꞌaⁿ quia na nncueꞌcañoomꞌ.

11Ndoꞌ tsoticheⁿ Jesús:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, tijoom ñeteitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿti cwiluiiñe quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ chaꞌna juu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na jnda̱ tjaquieeꞌñe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiiⁿ titꞌmaⁿ cwiluiiñe, sa̱a̱ tꞌmaⁿti cwiluiiñe, nchiiti Juan.

12Ndoꞌ seineiⁿti Jesús, tsoom:

—Quia na to̱ꞌ Juan na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ teitquiooꞌ na cwilaꞌjnda̱ nnꞌaⁿ na nncꞌooquieeꞌndyena cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom hasta xjeⁿ jeꞌ. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ cwiqueⁿ nꞌomna na nnaⁿjnda̱na cha nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ. 13Chaꞌtso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyotjeiiꞌyuuꞌndye profetas ñequio ljeii na tqueⁿ Moisés tjoomꞌ tꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ quia na tyjeeꞌ Juan, jom tꞌmo̱o̱ⁿ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ na mamatsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 14Toom cweꞌ nlayuꞌyoꞌ na Juan matseinoomñê cwentaaꞌ profeta Elías tsaⁿ na waa ñꞌoom na nndyonndaꞌ. 15ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

16’¿Ljoꞌ ñꞌoom na nntseijo̱o̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tiempomeiiⁿ? Joona matseijomnaꞌ chaꞌna yocanchꞌu na cwinquiooꞌ naquiiꞌ tsjoom. 17Cwilaꞌxuaana nda̱a̱ ncꞌiaana, cwiluena: “Ñetjo̱o̱ꞌâ tsmaaⁿ juu som na cwitjo̱ꞌ na toco tsꞌaⁿ sa̱a̱ ꞌo tîcalaꞌjnomꞌyoꞌ. Jnda̱ chii ñetjo̱o̱ꞌâ som tsꞌoo, sa̱a̱ ꞌo tîcatyueeꞌyoꞌ.” 18Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tiempomeiiⁿ. Ee tyjeꞌcañoom Juan quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, tꞌoom chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na chjooꞌ tsꞌom. Tîcwaaⁿꞌaⁿ nantquie na ya, meiⁿ tîcꞌom winom. Sa̱a̱ ꞌo cwinduꞌyoꞌ tsaⁿjndii matseixmaaⁿ. 19Jnda̱ joꞌ tyja̱caño̱o̱ⁿ nnco̱ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Ja matseijomndyo̱ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ, macwaꞌa ñꞌeⁿndyena. Sa̱a̱ ꞌo cwinduꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya: “Luaaꞌ tsꞌaⁿ jeeⁿ cwaꞌ, jeeⁿ ꞌuu. Juu jeeⁿ ya matseixꞌiaaꞌñe ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom.” Sa̱a̱ tintsꞌaa, ee cwiwitquiooꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee chaꞌtso na matseijndaaꞌñê maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ.

Njoom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tiñeꞌcalaꞌcanda̱

(Lc. 10:13-15)

20Jnda̱ chii to̱ꞌ Jesús na matseitiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ njoom yuu na jndyeti tsꞌiaaⁿ sꞌaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tseixmaaⁿ najndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee na tîcalcweꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:

21—Jee jndoꞌcheⁿꞌyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Corazín. Jee jndoꞌcheⁿꞌyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Betsaida. Ee quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ jndye tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ sꞌaa sa̱a̱ tîcalcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Xeⁿ sꞌaa tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoom Tiro ñꞌeⁿ Sidón, tyuaaꞌti jnda̱ tcweeꞌna liaa tsjaꞌ ndoꞌ jnda̱ tioona tsjaaꞌ nqueⁿna na cwitꞌmo̱o̱ⁿna na cwilcweꞌ nꞌomna. 22Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo nchiiti nnꞌaⁿ tsjoom Tiro ñꞌeⁿ Sidón. 23Ndoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Capernaum, ¿aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cañoomꞌlueecheⁿ nntseiwendyenaꞌ ꞌo cweꞌ ee na jndye tsꞌiaaⁿ sꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ? Maxjeⁿ nntiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo yuu na meindooꞌ lꞌoo. Mana ntsuuñꞌeⁿ tsjomꞌyoꞌ Capernaum. Xeⁿ nnꞌaⁿ na ñetꞌom tsjoom Sodoma ntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ chaꞌna sꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, ndicwaⁿ waa tsjoomna xjeⁿ jeꞌcheⁿ. 24Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo nchiiti nnꞌaⁿ na ñetꞌom ndyuaa tsjoom Sodoma.

Quioꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya ndoꞌ nliuꞌyoꞌ na nntaꞌjndyeeꞌyoꞌ

(Lc. 10:21-22)

25Ndoꞌ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsoom:

—Matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu Tsotya̱ya na cwiluiindyuꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ cañoomꞌluee ñequio nnom tsjoomnancue. Ee ꞌu jnda̱ tantyꞌiuuꞌndyuꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom ñequio nnꞌaⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌ, sa̱a̱ jnda̱ seicano̱o̱ⁿꞌ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cje cwilꞌa. 26Mayuuꞌ Ta, ee luaaꞌ waa na tjaweeꞌ tsꞌomꞌ.

27Tsonndaꞌ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Chaꞌtso na cwilaꞌxmaⁿ najnda̱, Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ tquiaaⁿ joonaꞌ lꞌo̱o̱ya. Tjaa ꞌñeeⁿ tseiꞌno̱ⁿꞌ chiuu tseixmaⁿya na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ, macanda̱ nqueⁿ ntyjeeⁿ. Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ tseiꞌno̱ⁿꞌ chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya, macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ mantyjiiya. Mati meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya mañequia na nntseiꞌno̱ⁿꞌ. 28Quioꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya chaꞌtsondyoꞌ na jnda̱ teijndyaꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ jnaⁿꞌyoꞌ na joonaꞌ matseijaaꞌñenaꞌ nacjoꞌyoꞌ chaꞌcwijom xuu na tileicanaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ ja nñequiaya na nntaꞌjndyeeꞌyoꞌ. 29Calajomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ chaꞌna cwilaꞌjomndye quiooꞌndyo na ljoyu cwilꞌa tsꞌiaaⁿ. Ndoꞌ quiaandyoꞌ na nntaꞌjnaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ee ja tincꞌuaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ mꞌaaⁿya na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo. Ndoꞌ nliuꞌyoꞌ na nntaꞌjndyee añmaaⁿꞌyoꞌ. 30Ee na nlaxꞌiaaꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ xocanchjenaꞌ ꞌo chaꞌna manchje tsꞌoom na ljo cantyaꞌ quiooꞌndyo. Ndoꞌ ñꞌoom na maqua̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ cweꞌ na ya ya xjeⁿ jnda̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index