Search form

Mateo 11:11

11Ndoꞌ tsoticheⁿ Jesús:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, tijoom ñeteitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿti cwiluiiñe quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ chaꞌna juu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na jnda̱ tjaquieeꞌñe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiiⁿ titꞌmaⁿ cwiluiiñe, sa̱a̱ tꞌmaⁿti cwiluiiñe, nchiiti Juan.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index