Search form

Mateo 11:20

Njoom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tiñeꞌcalaꞌcanda̱

(Lc. 10:13-15)

20Jnda̱ chii to̱ꞌ Jesús na matseitiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ njoom yuu na jndyeti tsꞌiaaⁿ sꞌaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tseixmaaⁿ najndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee na tîcalcweꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index