Search form

Mateo 11:23

23Ndoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Capernaum, ¿aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cañoomꞌlueecheⁿ nntseiwendyenaꞌ ꞌo cweꞌ ee na jndye tsꞌiaaⁿ sꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ? Maxjeⁿ nntiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo yuu na meindooꞌ lꞌoo. Mana ntsuuñꞌeⁿ tsjomꞌyoꞌ Capernaum. Xeⁿ nnꞌaⁿ na ñetꞌom tsjoom Sodoma ntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ chaꞌna sꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, ndicwaⁿ waa tsjoomna xjeⁿ jeꞌcheⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index