Search form

Mateo 11:25

Quioꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya ndoꞌ nliuꞌyoꞌ na nntaꞌjndyeeꞌyoꞌ

(Lc. 10:21-22)

25Ndoꞌ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsoom:

—Matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu Tsotya̱ya na cwiluiindyuꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ cañoomꞌluee ñequio nnom tsjoomnancue. Ee ꞌu jnda̱ tantyꞌiuuꞌndyuꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom ñequio nnꞌaⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌ, sa̱a̱ jnda̱ seicano̱o̱ⁿꞌ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cje cwilꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index