Search form

Mateo 11:5

5Ndoꞌ canduꞌyoꞌ nnoom nnꞌaⁿ na ñetꞌom na nchjaaⁿ jnda̱ teitquioo. Nnꞌaⁿ na ñetꞌom na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ jeꞌ ya cwiꞌoocaꞌ. Nnꞌaⁿ na ñecho tycu lepra, jeꞌ jnda̱ ljuuꞌndye. Nnꞌaⁿ na ñetꞌom na cantaa, jeꞌ ya cwindye. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, jeꞌ jnda̱ cwitaꞌndoꞌxcona. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na ntyꞌiaandye jnda̱ macwindyena ñꞌoom naya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index